Copenhagen School of Design and Technology

da

Programmering 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Programming 2 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274201
Fag- /modulansvarlig
Lone Marianne Østerlund
Malene Hasse
 • Formål
  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog.
  Algoritmer og designmønstre overordnet, samt i sammenhæng til de valgte programmeringssprog.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af programmer
  • Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i forbindelse med interne og kundevendte relationer
   Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for programmering
  • Deltage i praksisnære udviklingsprocesser

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i mindre grupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
  Undervisningen på 2. semester ligger i direkte forlængelse af 1. semester.

  På 2 semester lægges vægten på programmeringsstrukturer til at reducere kompleksiteten og vedligeholdelsen af koden, gøre programmet nemmere at udvikle samt øge den generelle læsbarhed og understøtte teambaseret udvikling.
  Emnerne err:
  • Metoder (funktioner) med parametre og returværdier
  • Objektorienteret programmering, herunder nedarving og polymorfi.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen, der dækker alle de fag, som I har haft i 1. og 2. semester.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt virksomhedsfaget.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Projektet laves i grupper på 2-3 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.
  Start med at danne jeres gruppe og få lavet en gruppekontrakt, tydeliggør jeres styrker og svagheder i teamet ved hjælp af eks. Belbin. Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdvirksomhed.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed i samarbejder med.


  I laver jeres egne grupper.
  Grupperne består af 2 - 3 studerende. I skal oplyse gruppemedlemmer til Malene på

  Beskrivelse af eksamen
  Hele gruppen:
  - Præsentation af projektet 10. min
  - Evt. Spørgsmål til projekter. 20 -30. min
  Individuelt:
  - Individuelle spørgsmål 15. min
  Kun en studerede tilstede
  - Votering 5. min
  - Karakter 5. min

  Alle studerende i gruppen skal møde til det først angivet tidspunkt i eksamensplanen.

  Eksamenens gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en PowerPoint præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 8. min. Derefter stiller vi evt. spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede. Inden eksamen skal I give besked til Malene om i hvilken række følge i ønsker at blive eksamineret i.

  Tidsplan xx.xx.20xx Introduktion til 1. års projekteksamen
  xx.xx.20xx Indmeldelse af gruppemedlemmer til Malene
  (malh@kea.dk)
  xx.xx.20xx Beskrivelse af problemstilling, tekniske fag der
  indgår i projektet og samarbejdsvirksomhed. I
  Fronter.
  xx.xx.20xx Senest godkendelse af jeres projekt.
  Uge xx Eksamensspørgsmål til tekniske fag der ikke
  indgår i rapporterne lægges Fronter.
  xx.xx.20xx Besked til Malene (malh@kea.dk) om hvilken
  rækkefølger I ønsker at blive eksamineret i.
  Uge xx + xx Projektarbejde
  xx.xx.20xx Aflevering af rapporten i Wiseflow kl. 20.00
  Uge xx Forberedelse til eksamen
  Uge xx Mundtlig eksamen

  Spørgsmål? Spørg en af jeres underviser, eller mail til malh@kea.dk
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 10 - 14 sider
  Tre studerende afleverer 15 - 21 sider

  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format, sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Aflevering af rapporten er den xx.xx.20xx kl. 20 i Wiseflow. Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamens datoer kan se i eksamensplanen i Fronter
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Grundbog i programmering med C#. Eksempler i Visual Studio, Lone Marianne Østerlund.
  Bogen er tilgængelig i pdf på Fronter
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Programmering 2 (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.