Copenhagen School of Design and Technology

da

Server 2

2022/2023
Engelsk titel
Server 2
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274202
Fag- /modulansvarlig
Tahseen Uddin
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  På faget Server 2 får du indsigt i hvad er Cloud er og hvordan det konkret anvendes. Faget tilsigter at kvalificere den studerende i implementering af en platform ved en populær Cloud provider eks. Microsoft Azure. Azure er den mest anvendte cloud platform i Norden.

  I faget arbejder vi i Azure via Portalen, for at implementere en platform der understøtter nutidens krav til infrastruktur, også hvordan krav til skalering af server efter slutbrugerens anvendelse mønster kan faciliteters af denne.

  Azure gør det nemmere at samt prototype infrastrukturen og løsninger som så kan benytte de mange services som Azure give os til formålet. De mange services er et udtryk for de mange muligheder der er, og som man normalt ikke står til rådighed som mindre eller mellem store virksomheder. I faget skal vi også have sat diverse servers med både Linux og Windows samt jævnligt køre back-ups. Vi kigger også på hvordan man kan ”kode” sin cloud infrastruktur.

  I de fleste virksomheder er der løbende ønsker om at få personer som har en forståelse for hele den teknologiske stack. F.eks. når en applikation ikke virker optimalt, så kan denne person undersøge hvor en eventuel flaskehals er opstået og ikke mindst være med til at få den rettet.
  Server 2 er med til at udjævne det spring det er at arbejde i industrien.

  Viden

  -Netværks- og Serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige typer af systemer
  - Datahåndtering, herunder sikkerhed
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter

  Færdigheder

  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger.
  - Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne

  Kompetencer

  - Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre netværksløsninger
  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk- og server teknologier

 • Undervisningsform
  Konfrontations undervisning og praktiske øvelser.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne ved opstart.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt faget Virksomhed.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Projektet laves i grupper på 2-5 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.
  Start med at danne jeres gruppe og få lavet en gruppekontrakt, tydeliggør jeres styrker og svagheder i teamet ved hjælp af eks. Belbin. Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdsvirksomhed.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed i samarbejder med.


  I laver jeres egne grupper.
  Grupperne består af 2-5 studerende. I skal oplyse gruppemedlemmer til Malene på mail.

  Beskrivelse af eksamen
  Hele gruppen:
  Præsentation af projektet 10. min
  Visning af løsning 5. min
  Evt. Spørgsmål til projekter. 20 - 30. min
  Individuelt:
  Kun en studerede til stede
  Individuelle spørgsmål 15-20. min
  Votering 5. min
  Karakter 5. min

  Alle studerende i gruppen skal møde til det først angivet tidspunkt i eksamensplanen.

  Eksamenen gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en PowerPoint præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 10. min. Derefter stiller vi spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede. Inden eksamen skal I give besked til Malene om i hvilken rækkefølge i ønsker at blive eksamineret i.

  Præcise datoer bliver tilgængelig i løbet af semesteret.

  Tidsplan xx.xx.20xx Introduktion til 1. års projekteksamen
  xx.xx.20xx Indmeldelse af gruppemedlemmer til Malene
  (malh@kea.dk)
  xx.xx.20xx Beskrivelse af problemstilling, tekniske fag der
  indgår i projektet og samarbejdsvirksomhed. I
  Fronter.
  xx.xx.20xx Senest godkendelse af jeres projekt.
  Uge xx Eksamensspørgsmål til tekniske fag der ikke
  indgår i rapporterne lægges Fronter.
  xx.xx.20xx Besked til Malene (malh@kea.dk) om hvilken
  rækkefølger I ønsker at blive eksamineret i.
  Uge xx + xx Projektarbejde
  xx.xx.20xx Aflevering af rapporten i Wiseflow kl. 20.00
  Uge xx Forberedelse til eksamen
  Uge xx Mundtlig eksamen

  Spørgsmål? Spørg en af jeres underviser, eller mail til malh@kea.dk
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 12 - 14 sider
  Tre -fire studerende afleverer 15 - 21 sider
  Fem studerende afleverer 22 - 28 sider


  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format, sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Aflevering af rapporten er den xx.xx.20xx kl. 20 i Wiseflow. Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamensdatoer kan se i eksamensplanen i Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.

  Rapport, mundtlig præsentation og spørgsmål til gruppen vægtes med 50%.
  Besvarelse af individuelle spørgsmål vægtes med 50%.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se litteraturliste udleveret ved studiestart
30
timers undervisning
80
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Server 2 modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, studiegruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.