Copenhagen School of Design and Technology

da

Design

2023/2024
Engelsk titel
Design
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276141
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Design består af en grundlæggende forståelse for designprocessen og metoder fra idé til færdigt produkt med det formål at oparbejde en design bevidsthed. Desuden indgår, trend, designkultur og fokus på bæredygtige løsninger

  Viden

  Den studerende:
  • Skal kunne forstå praksis og anvende centrale teorier og metoder i en designproces med det formål at udvikle bæredygtige løsninger.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode inden for æstetik, designkultur og trend.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende visualiserings- og idegenereringsmetoder knyttet til erhvervet og branchen.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder, som en del af designprocessen.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag, herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne deltage i tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept.
  • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger ved hjælp af designmetoder.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til design.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 3600 bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.
  Vejledning og feedback gives såvel af erhvervet, underviserne og de medstuderende (peer to peer).
  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringen af visse opgaver kan have en (bunden) forudsætning tilknyttet for, at den studerende kan blive indskrevet til en prøve. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende, og KEA kan stille krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres, for at den studerende kan deltage i henholdsvis 1., 2. og 3. semesters prøver. De nærmere krav til afleveringer, samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på KEAs læringsplatform for Designteknologuddannelsen ved semesterstart og konkretiseres ved modulstart. En aflevering, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement indgår i 1. semesterprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. semesterprøven:
  Er placeret i slutningen af semestret og er individuel.
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  1.semesterprøven:
  Den mundtlige prøves varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  1.semesterprøven: intern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.