Copenhagen School of Design and Technology

da

Business

2023/2024
Engelsk titel
Business
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276142
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Business indeholder forretningsmodeller og økonomi, innovative problemløsninger, virksomhedens værdikæde og eksistensgrundlag. Der er fokus på forretningsforståelse, hvor samarbejde, relations skabelse og kommunikation indgår.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for forretningsforståelse, forretningsmodeller og kommunikation.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for fagområdet business.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for forretningsforståelse i erhvervet.
  • Skal kunne vurdere praksisnære, forretningsorienterede problemstillinger, samt opstille og vælge innovative løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle praksisnære forretningsorienterede problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede og praksisnære, forretningsorienterede opgaver.
  • Skal deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for forretningsområdet med en professionel tilgang.
  • Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til businessområdet.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 3600 bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.
  Vejledning og feedback gives såvel af erhvervet, underviserne og de medstuderende (peer to peer).
  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringen af visse opgaver kan have en (bunden) forudsætning tilknyttet for, at den studerende kan blive indskrevet til en prøve. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende, og KEA kan stille krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres, for at den studerende kan deltage i henholdsvis 1., 2. og 3. semesters prøver. De nærmere krav til afleveringer, samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på KEAs læringsplatform for Designteknologuddannelsen ved semesterstart og konkretiseres ved modulstart. En aflevering, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement indgår i 1. semesterprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. semesterprøven:
  Er placeret i slutningen af semestret og er individuel.
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  1.semesterprøven:
  Den mundtlige prøve Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  1.semesterprøven: intern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Business modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.