Copenhagen School of Design and Technology

da

Grafisk konceptudvikling

2022/2023
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Grafisk konceptudvikling
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276206
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  GRAFISK KONCEPTUDVIKLING har til formål at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med de grafiske værktøjer i teori og praksis, med afsæt i de grafiske grundprincipper, samt forståelse for grafiske programmers interaktion.

  Viden

  ● Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for konceptudvikling.
  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for udvikling og design af koncepter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for udvikling og design af kommunikationsprodukter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.

  Færdigheder

  ● Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge koncepter.
  ● Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber og udforme løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.
  ● Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge kommunikationsløsninger.
  ● Skal kunne formidle og kommunikere løsningsforslag herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi
  ● Skal kunne formidle og kommunikere løsningsforslag, herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.

  Kompetencer

  ● Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til konceptudvikling.
  ● Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med kommunikation.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Afleveringer og feedback:Ved afslutningen af modulet afleverer den studerende det færdige .
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning.Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig del
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede skriftlige del samt løsning/prototype.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 1-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.

  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt løsning/prototype. Den skriftlige del skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis,løsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesterprøven
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grafisk konceptudvikling modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.