Copenhagen School of Design and Technology

da

Fashion Management (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Fashion Management (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276216
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Grundlæggende Produktionsdokumentation / Kollektionsopbygning / Materialelære / Trend / Farvelære

  Modulet Fashion Management har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at arbejde med visuel kommunikation til eksterne partnere ved anvendelse af Illustrator. Endvidere arbejdes der med farvelære og anvendelsen af farvesystemer i forhold til at kunne vælge og sammensætte farver til programmer og lignede
  Indkøberen skal også kan afkode trendmekanismer med henblik på opbygning af kollektioner med hertil hørende programmer til fast fashion industrien. En dybere indsigt i materiellære og materialers muligheder og begrænsninger arbejdes der også med på modulet og sammensættes med den visuelle kommunikation

  Viden

  Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for økonomi, forretningsforståelse, indkøb, forhandling, forhandlingsparametre, juridiske forhold og bæredygtighed.

  Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for logistik, leverandørstyring, partnerskab og virksomhedens materiale og varestrømme. 

  Skal kunne forstå virksomhedens værdikæde og samarbejder på tværs af forsyningskæder herunder anvendt teknolog
  Skal have udviklingsbaseret viden om produktkarakteristika, produkt- og materialekendskab og teknologi.  

  Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for kvalitetsstyring, bæredygtighed og produktionsteknikker for at kunne indgå i produktudviklingsprocesser.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for   virksomhedens værdi- og forsyningskæde på det operationelle og taktiske niveau.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for produktkendskab, samt opstille og vælge løsningsmuligheder.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Afleveringer og feedback:Den studerende arbejder gennem forløbet med øvelser/opgaver, der viser at de løbende opnår viden og færdigheder inden for produktdokumentation, kollektionsopbygning, farvelære og materialelære.
  Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sit projekt i plenum, der gives mundtligt feedback i plenum af medstuderende. Tilbagemelding med godkendt / ikke godkendt samt en skriftlig kommentar.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning.Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående modul i 2. semesterprøve. Inden prøven afvikles Metode modulet har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at formidle sig skriftligt via forskellige metoder. Modulet har til hensigt at forberede den studerende til den skriftlige 2.semesterprøve ved hjælp af teori og metoder i praksis. På modulet arbejdes der både individuelt og i grupper.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig del
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede synopsis samt produktløsning/prototype.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt løsning/prototype. Den skriftlige del må have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, løsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesterprøven
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Fashion Management (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.