Copenhagen School of Design and Technology

da

Business (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Business (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276218
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Økonomistyring, indkøb, forretningsplanlægning, jura, projektstyring & Delogue.

  Modulet Business har til formål at give den studerende forståelse for resultatopgørelse, balance og andre relevante økonomiske nøgletal. Dens studerende opnår også forståelse for, hvorledes indkøbsfunktionen, og dens organisation, påvirker virksomhedens økonomiske resultat i et dynamisk marked. Endvidere vil den den studerende kunne redegøre for grundlæggende økonomibegreber. Der er også fokus på at lære den studerende at opstille retningslinjer for projekter, herunder at kunne styre tid og ressourcer på den mest effektive måde. Delogue vil blive brugt som arbejdsredskab for at kunne stille retningslinjer op for leverandører i både Europa og Asien

  Færdigheder

  Skal kunne anvende de centrale metoder og redskaber inden for indkøb og nationale og internationale handelsforhold herunder økonomiske, juridiske og bæredygtige parameter. 
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for leverandørudvælgelse, -styring kommunikation. 
  Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for   virksomhedens værdi- og forsyningskæde på det operationelle og taktiske niveau. 
  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for virksomhedens værdikæde, samt opstille og vælge løsningsmuligheder
  Skal kunne anvende fagområdets centrale emner indenfor materialer, produkter, kvalitetsstyring og bæredygtighed, der knytter sig til at foretage indkøb inden for erhvervet.

  Kompetencer

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning.Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående modul i 2. semesterprøve. Inden prøven afvikles Metode modulet har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at formidle sig skriftligt via forskellige metoder. Modulet har til hensigt at forberede den studerende til den skriftlige 2.semesterprøve ved hjælp af teori og metoder i praksis. På modulet arbejdes der både individuelt og i grupper.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre elementer:
  1. Skriftlig del.
  2. Udarbejdning af løsning/prototype.
  3. Mundtlig præsentation og spørgsmål fra eksaminator og censor - i alt 30 minutter.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt løsning/prototype. Den skriftlige del af prøven må have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem den skriftlige del, løsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesterprøven
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Business (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.