Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningspolitikker (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Business regulations (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276320
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Bordopmåling, materialelære, materialers anvendelse og begrænsninger, projektstyring og indkøbsmanual.

  Modulet Intern Kommunikation har til at introducere de studerende for bordopmåling samt indtaste og formidle mål til rette modtager. Arbejde med materialelære med særlig henblik på funktionalitet, pris og etiske aspekter, som indkøberen kan tage med i betragtning ved indkøbet og kommunikation af med leverandørerne. Arbejde med og udarbejde en Indkøbsmanual med henblik på at optimere den interne kommunikation i virksomheden.

  Viden

  Skal have viden om formforståelse - herunder måltagning af samples og gradueringsprincipper.

  Færdigheder

  Skal kunne udvælge og formidle kommunikationsværktøjer til optimering af virksomhedens værdi- og forsyningskæde
  Skal kunne formidle optimale tidsplaner for interne og eksterne samarbejder.
  Skal kunne vurdere virksomhedens service- og reklamationspolitikker og disses indvirkning på virksomhedens varestrømme
  Skal kunne udvælge og vurdere en virksomheds politikker til optimering af udbud og indkøb,

  Kompetencer

  Skal have en indsigt i en virksomheds pris- og betalingspolitikker
  Skal kunne udvikle virksomhedens stratetiske sourcing- og indkøbspolitik
  Skal kunne vurdere virksomhedens service- og reklamationspolitikker og disses indvirkning på virksomhedens varestrømme
  Skal kunne opstille og sikre parametre for interne kommunikationsflows i alle virksomhedens led
  Skal kunne kommunikere krav om ønskede kvaliteter, printteknikker og trimmings samt opstilleparametre for kontrol

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. De studerende arbejder både individuelt og i grupper gennem forløbet. Der vil gennem modulet være delafleveringer, som gives videre til andre studerende på holdet, og den studerende vil på denne måde arbejde videre på andres afleveringer.

  Afleveringer og feedback:
Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sin Indkøbsmanual for både underviser og virksomhed - herunder ideoplæg, tanker bag opstillingen og den færsige indkøbsmanual.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:

  Grundlaget for prøven er den metode, teori og praksis, der er blevet undervist i på specialets 3. semester.

  Prøven består af en 48 timers skriftlig opgave, hvor den studerende kan vælge mellem 2 emner.

  De to emner offentliggøres ved starten af 48 timers-prøven, hvor der stilles to forskellige opgaveoplæg.
  Formkrav
  Omfanget af prøven må have et maksimum på 12.000 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modullevalueirng.
50
timers undervisning
156
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningspolitikker (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.