Copenhagen School of Design and Technology

da

Retail Tech (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Retail Tech (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276321
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Jura, SPY-systemet, indkøbets niveauer, E-handel, cross channel  Modulet Indkøbsstruktur i retail har til formål at indføre de studerende i retail-ledet og cross chanel. Endvidere vil de studerende for første gang på uddannelsen arbejde med systemet SPY og opstiller de rigtige forudsætninger i programmet. Indkøbets-niveauer vil også bliver behandlet.

  Viden

  Skal have kendskab til krav og lovgivningen for retail og webshops.

  Færdigheder

  Skal kunne formidle optimale tidsplaner for interne og eksterne samarbejder.

  Kompetencer

  Skal kunne udvikle virksomhedens stratetiske sourcing- og indkøbspolitik

  Skal kunne vurdere virksomhedens service- og reklamationspolitikker og disses indvirkning på virksomhedens varestrømme
  Skal kunne opstille og sikre parametre for interne kommunikationsflows i alle virksomhedens led
  Skal have indsigt i samtlige af virksomhedens varestrømme

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Afleveringer og feedback:
  - Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sin opgave for underviserne
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er den metode, teori og praksis, der er blevet undervist i på specialets 3. semester.

  Prøven består af en 48 timers skriftlig opgave, hvor den studerende kan vælge mellem 2 emner
  Formkrav
  Omfanget af prøven må have et maksimum på 12.000 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester
  Syge-/omprøve
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEA's modulevaluering.
50
timers undervisning
156
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Retail Tech (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.