Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktion (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Construction (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277142
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet omhandler dimensionering og konstruktion af et fysisk produkt på baggrund af de identificerede specifikationer og belastningsmæssige tilstande og under skyldig hensyntagen til samspillet med de øvrige fagelementer der indvirker på den samlede konstruktion.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • statik og styrkelære
  • dimensionering af konstruktioner
  • almindeligt anvendte maskinelementer og begreber
  • 3D-modeller og grundlæggende FEM-analyse (finite element method)
  • risikoanalyse
  Den studerende skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode, herunder:
  • dimensionering af produkter, og dennes sammenhæng med øvrige beslutningsprocesser i et udviklingsforløb
  • tolerancesætningens indflydelse på fremstillingsprocesser, pris og et produkts anvendelse

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder
  • foretage overslagberegninger på statisk bestemte konstruktioner
  • identificere de forskellige spændingsformer der opstår i en belastet konstruktion
  • identificere kritiske punkter i konstruktionen og foretage en styrkeberegning og efterfølgende dimensionering af konstruktionen
  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed, herunder
  • demonstrere en praktisk forståelse af fysiske produkters udformning i relation til dets styrkemæssige formåen.
  • inddrage standardløsninger i udformningen af konstruktionen
  • beregne og fastsætte relevante tolerancer for den givne konstruktion
  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere, herunder
  • struktureret redegøre for sin dimensionering og sine konstruktionsløsninger
  • anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning dokumentation og præsentation

  Kompetencer

  Den studerende:
  Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • inddrage input fra og output til de øvrige fagområder i sit arbejde under særlig hensyntagen til:
  o materialevalg
  o producérbarhed
  o montage
  o funktion
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • indgå i et tværfagligt samarbejde omkring dimensionering af simple statisk bestemte konstruktioner
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer eksempelvis:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - Selvstudium
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ikke deltagelsespligt på studiet. En afgørende del af dette studiets berettigelse er dog at blive kompetent til at samarbejde med andre. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav for at man kan deltage i eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement vil blive prøvet sammen med de øvrige nationale fagelementer i 1.års prøven. 1.års prøven er en stopprøve, der skal bestås inden udgangen af 1. studieår, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Prøven ligger ved afslutningen af 2. semester.
  Rapporten og den mundtlige fremstilling skal demonstrere, at gruppen og den enkelte studerende har viden om, færdigheder i og kompetencer til at anvende de metoder og teorier, som undervisningen bygger på. I jo højere grad disse inddrages med relevans i korrekt og systematisk form med henblik på at give projektet retning, desto bedre for den samlede vurdering og bedømmelse.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af en rapport, der tager udgangspunkt i en godkendt synopsis, samt en mundtlig fremstilling. Præsentationen skal tage udgangspunkt i rapporten og den anvendte teori og metode. Den kan derudover indeholde videre undersøgelser og teorier samt fysiske modeller, der kan være med til at understøtte projektet.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktion (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.