Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk dokumentation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Technical documentation (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277143
Fag- /modulansvarlig
Peter Sommer
 • Formål

  Fagelementet omhandler teknisk dokumentation med korrekte godkendelseskriterier efter gældende normer og standarder.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • struktur og sammenhæng i opbygningen af en 3D-model
  • tekniske tegningstyper og hierarki i forhold til deres efterfølgende anvendelse
  Den studerende skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode, herunder:
  • gældende standarder og direktiver
  o teknisk tegning, stregtykkelser, afbildningsmetoder og tegningslayout
  o CE-mærkning
  o gængse filstandarder til eksport for CAM (computer-aided manufacturing)
  • det samlede tekniske dossier og dets opbygning, formål og omfang
  o betydningen af tekniske dokumentationsformer i en global og juridisk kontekst
  o den tekniske tegning som kommunikationsmiddel

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • anvende 3D CAD (computer-aided design) software til opbygning af en 3D CAD-model på både part- og assembly-niveau
  • anvende 3D CAD software til udarbejdelse af tekniske produktionstegninger i henhold til gældende normer og standarder og efterfølgende anvendelse
  • udarbejde illustrationer på basis af 3D-modeller og prototyper
  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder, herunder:
  • vælge og vurdere blandt almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning dokumentation og præsentation
  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • omsætte skitser, konceptbeskrivelser og konstruktionsberegninger til en 3D CAD-model

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • benytte relevante softwareløsninger til teknisk dokumentation
  • bringe relevante standarder og normer i anvendelse i dokumentationsøjemed i komplekse sammenhænge.
  Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • varetage og håndtere væsentlige dele af den tekniske dokumentation i et udviklingsforløb under hensyntagen til input og output fra de øvrige kerneområder
  Den studerende skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet, herunder:
  • 3D-modellering og dokumentationsstandarder

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer eksempelvis:
  - Klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Case baserede øvelser
  - Virksomheds ekskursioner
  - Tværfaglig projektorienteret undervisning
  - Studenteroplæg
  - Cooperative learning
  - Digitale læringsteknologier og læringsrum
  - Workshops
  - Selvstudium
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at udvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ikke deltagelsespligt på studiet. En afgørende del af dette studiets berettigelse er dog at blive kompetent til at samarbejde med andre. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav for at man kan deltage i eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement vil blive prøvet sammen med de øvrige nationale fagelementer i 1.års prøven. 1.års prøven er en stopprøve, der skal bestås inden udgangen af 1. studieår, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Prøven ligger ved afslutningen af 2. semester.
  Rapporten og den mundtlige fremstilling skal demonstrere, at gruppen og den enkelte studerende har viden om, færdigheder i og kompetencer til at anvende de metoder og teorier, som undervisningen bygger på. I jo højere grad disse inddrages med relevans i korrekt og systematisk form med henblik på at give projektet retning, desto bedre for den samlede vurdering og bedømmelse.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af en rapport, der tager udgangspunkt i en godkendt synopsis, samt en mundtlig fremstilling. Præsentationen skal tage udgangspunkt i rapporten og den anvendte teori og metode. Den kan derudover indeholde videre undersøgelser og teorier samt fysiske modeller, der kan være med til at understøtte projektet.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
41
timers undervisning
123
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk dokumentation (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.