Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktudvikling 3 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Product development 3 (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277310
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjær Stovegaard
Jon Emil Stenz
Dina Jacobsen
 • Formål
  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode inden for:

  • Digital modellering og fremstilling i produktudvikling
  • Digitalisering i produktudvikling og produktion
  • Digital modellering og fremstilling i virksomheder

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet herunder:

  • Inddrage metoder til digital formgivning og fabrikation

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:

  • Vælge og vurdere passende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, evaluering dokumentation og præsentation

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere herunder:

  • Opstille og udvælge idéer udtrykt gennem løsningsalternativer
  • Formidle faglige resultater af eget arbejde

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer herunder:

  • Indgå i research og projektforløb, herunder udvikling af løsningsalternativer

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang herunder:

  • Varetage udviklingen af produkter og/eller processer i samarbejde med andre fagområder
  • Strukturere udviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet herunder:

  • Tilegne sig, og omsætte ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til digitaliseret produktudvikling og produktion

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Med udgangspunkt i faglige input omkring den teoretiske baggrund for digital fremstilling gennem 3D print og CNC-fabrikation vil undervisningen dels foregå med forelæsning på klassebasis, dels i værkstedet, hvor maskinerne præsenteres, og hvor den studerende får praktisk erfaring og indsigt i at anvende teknologierne til at løse diverse opgaver.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Du har bestået 1. årsprøven.

  Projektforløbet er opbygget således, at der tidligt i forløbet skal afleveres en synopsis i
  WISEflow, og afslutningsvis afleveres så det endelige projekt.

  Synopsis er ikke et obligatorisk element i uddannelsen, og manglende aflevering koster derfor ikke et eksamensforsøg. Det er dog et vigtigt arbejdsdokument, som vi kraftigt anbefaler, at I udarbejder. Har gruppen undladt at udarbejde en synopsis, har gruppen således heller ikke krav på vejledning.

  Synopsis anvendes som det færdige grundlag for vurderingen af projektets kvalitet og endelige godkendelse. Godkendelse sker umiddelbart efter afleveringen ifm. ’evalueringen af
  synopsen’. I den færdige synopsis skal indgå en overordnet projektplan.

  Synopsen må max være på 3 normalsider - både ved gruppe- og individuel fremstilling.
  Anvend skabelonen på FRONTER og inkludér flg. punkter:
  • Formål
  • Problemformulering
  • Kontekst/empiri
  • Metodiske og teoretiske overvejelser
  • Tentativ konklusion
  • Endvidere skal indgå en overordnet projektplan.

  Evaluering af synopsis
  • 5 minutter til præsentation
  • Undervisere giver feedback. Max tid: 15 min.

  MIDTVEJSEVALUERING
  • Hvorfor er projektet stadig en god idé? Er der sket ændringer i forhold til det, som I gerne
  vil udvikle eller optimere?
  • Vis de metoder, teorier og værktøjer, som I har anvendt indtil videre og forklar, hvorfor de
  er gode at anvende i forbindelse med jeres problemstilling
  • Vis hvordan I har indsamlet data og resultaterne af data. Fortæl, hvordan I har vurderet
  pålideligheden af data
  • Præsenter visuelt hvilke løsningsforslag som I indtil videre er nået frem til, og hvad de
  økonomisk (kun for procesoptimering) betyder for virksomheden. Ved produktudvikling
  præsentér mindst 2 fysiske konceptmodeller.
  • Vis hvordan I på en systematisk måde har besluttet, hvilke mulige løsningsforslag I arbejde
  videre med
  • Perspektivér og evaluér
  • Vis projektreferaterne og fortæl, hvordan processen har været indtil nu
  • Vis en revideret projektplan for resten periode sammen med kvantificeret
  arbejdsfordeling

  Midtvejsevaluering
  • Et oplæg i frit format på max 10 min.
  • Undervisere giver feedback
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  • Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  • Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  • Titelblad med nedenstående info:
  o Rapportens titel
  o Jeres fulde navn(e)
  o Skolens navn og logo
  o Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  o Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  o Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning,
  skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.

  Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.

  Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.

  Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.

  Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.

  Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow

  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.

  Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.

  Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og
  tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.

  Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.

  Det sidste ’slide’ i præsentationen være et skema, der viser gruppens arbejdsfordeling i %.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15. min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
93
timers undervisning
17
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling 3 (DA) modtager du 93 timers undervisning, hvilket svarer til 124 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 85% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.