Copenhagen School of Design and Technology

da

Automation 3 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Automation 3 (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277313
Fag- /modulansvarlig
Ahmed Adil Albayati
Peter Sommer
Dina Jacobsen
 • Formål

  Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende viden om pneumatik, hydraulik, el, PLC, samt en introduktion til corporate robotter i produktionen.
  Faget er tiltænkt som grundlæggende forståelse til både produktudvikling og automation i produktionen (Optimering).

  Den studerende skal efter forløbet kunne demonstrere færdigheder indenfor:
  • Beregning simple elektriske kredsløb med Ohms og Effektloven.
  • Grundlæggende forståelse af relevante analoge elektroniske komponenter og teknologier.
  • Grundlæggende forståelse af relevante digitale elektroniske komponenter, teknologier, samt Binar og HEX digitale tal systemer.
  • Grundlæggende forståelse af ESD.
  • Grundlæggende forståelse af EMC.
  • Grundlæggende forståelse for PLC og ladder programmering.
  • Grundlæggende forståelse og økonomiberegninger for beslutning om anvendelsen af corporate robotter i danske produktionsvirksomheder.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor relæer.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor hydraulik.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter indenfor pneumatik.

  Viden

  Formålet med dette kursus er at give de studerende grundlæggende viden om implementering af automation og robotter i industrien.
  Kurset er beregnet som en grundlæggende forståelse, der skal bruges i både produktudvikling og automatisering i produktionen (optimering).

  Den studerende skal efter kurset kunne vise færdigheder i:

  • Grundlæggende forståelse af sensorer og aktuatorer
  • Grundlæggende forståelse af sensors klassificering og driftsprincip
  • Grundlæggende forståelse af mikroprocessors programmering.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter, der bruges i automatiseringer.
  • Forståelse og dimensionering af grundlæggende komponenter, der bruges i robot styring.
  • Opbygge af en simpel industri automationsanlæg.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningsformen vil bestå af praktiske øvelser og forelæsninger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Du har bestået 1. årsprøven.

  Projektforløbet er opbygget således, at der tidligt i forløbet skal afleveres en synopsis i
  WISEflow, og afslutningsvis afleveres så det endelige projekt.

  Synopsis er ikke et obligatorisk element i uddannelsen, og manglende aflevering koster derfor ikke et eksamensforsøg. Det er dog et vigtigt arbejdsdokument, som vi kraftigt anbefaler, at I udarbejder. Har gruppen undladt at udarbejde en synopsis, har gruppen således heller ikke krav på vejledning.

  Synopsis anvendes som det færdige grundlag for vurderingen af projektets kvalitet og endelige godkendelse. Godkendelse sker umiddelbart efter afleveringen ifm. ’evalueringen af
  synopsen’. I den færdige synopsis skal indgå en overordnet projektplan.

  Synopsen må max være på 3 normalsider - både ved gruppe- og individuel fremstilling.
  Anvend skabelonen på FRONTER og inkludér flg. punkter:
  • Formål
  • Problemformulering
  • Kontekst/empiri
  • Metodiske og teoretiske overvejelser
  • Tentativ konklusion
  • Endvidere skal indgå en overordnet projektplan.

  Evaluering af synopsis
  • 5 minutter til præsentation
  • Undervisere giver feedback. Max tid: 15 min.

  MIDTVEJSEVALUERING
  • Hvorfor er projektet stadig en god idé? Er der sket ændringer i forhold til det, som I gerne
  vil udvikle eller optimere?
  • Vis de metoder, teorier og værktøjer, som I har anvendt indtil videre og forklar, hvorfor de
  er gode at anvende i forbindelse med jeres problemstilling
  • Vis hvordan I har indsamlet data og resultaterne af data. Fortæl, hvordan I har vurderet
  pålideligheden af data
  • Præsenter visuelt hvilke løsningsforslag som I indtil videre er nået frem til, og hvad de
  økonomisk (kun for procesoptimering) betyder for virksomheden. Ved produktudvikling
  præsentér mindst 2 fysiske konceptmodeller.
  • Vis hvordan I på en systematisk måde har besluttet, hvilke mulige løsningsforslag I arbejde
  videre med
  • Perspektivér og evaluér
  • Vis projektreferaterne og fortæl, hvordan processen har været indtil nu
  • Vis en revideret projektplan for resten periode sammen med kvantificeret
  arbejdsfordeling

  Midtvejsevaluering
  • Et oplæg i frit format på max 10 min.
  • Undervisere giver feedback
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  • Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  • Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  • Titelblad med nedenstående info:
  o Rapportens titel
  o Jeres fulde navn(e)
  o Skolens navn og logo
  o Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  o Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  o Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning,
  skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.

  Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.

  Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.

  Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.

  Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.

  Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow

  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.

  Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.

  Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og
  tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.

  Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.

  Det sidste ’slide’ i præsentationen være et skema, der viser gruppens arbejdsfordeling i %.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15. min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
36
timers undervisning
74
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Automation 3 (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, gruppearbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.