Copenhagen School of Design and Technology

da

Boligbyggeri (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Plot and Building (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Milnersvej 48, Hillerød
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070141
Fag- /modulansvarlig
Mette Rydahl Anker
Jacob Krøyer Olsen
Louise Boel
Johan Jeppesen
Claudio Spaziani Testa
 • Formål og læringsmål

  Det nationale fagelement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret, mindre boligbyggeri. Fagelementet indeholder 30 ECTS og omfatter følgende fagområder:

  Kommunikation og samarbejde (10 ECTS)
  Produktion (5 ECTS)
  Projektering (15 ECTS)

  Viden

  I relation til det nationale fagelement Boligbyggeri skal den studerende
  1. kunne forstå professionens grundlæggende byggetekniske discipliner samt den hertil hørende relevante dokumentation
  2. kunne forstå almindelige projekterings- og udførelsesmetoder, herunder materialeforståelse, konstruktionsprincipper, sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  3. have viden om almindelige kommunikationsmetoder, analoge og digitale værktøjer og –standarder
  4. have viden om branchens parter, professionsområder og indsigt i byggeprocessen
  5. have viden om grundlæggende, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper herunder tekniske installationer og statik
  6. have viden om metoder til informationssøgning i forbindelse med projekteringsopgaver
  7. have viden om principper og værktøjer, der anvendes inden for landmåling, afsætning, og registrering i relation til bygge- og anlægsområdet.

  Færdigheder

  I relation til det nationale fagelement Boligbyggeri skal den studerende kunne:
  1. anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information på et grundlæggende niveau
  2. anvende projekteringsfaglige metoder og værktøjer, samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af byggeprocessen
  3. anvende metoder og redskaber til opmålings- og afsætningsopgaver
  4. anvende metoder og redskaber til organisering og planlægning af fagligt samarbejde
  5. formidle praksisnære og faglige problemstillinger til relevante samarbejdspartnere
  6. vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller

  Kompetencer

  I relation til det nationale fagelement Boligbyggeri skal den studerende have kompetence til at:
  1. håndtere konstruktionsløsninger og dokumentationsmateriale på et grundlæggende niveau
  2. håndtere sammenhængen mellem forskellige byggetekniske problemstillinger
  3. indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i studiemæssige sammenhænge
  4. afdække egne læringsbehov i en struktureret sammenhæng.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves med det nationale fagelement Byggeri op til 2 1/2 etage.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projekteringsopgaven tager udgangspunkt i sammenbyggede boliger, rækkehuse med afsæt i en eksisterende case, et dispositionsforslag, som videreprojekteres i tre faser, projektforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt. Eventuelle krav til form og omfang af opgaven udleveres i undervisningen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Boligbyggeri (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.