Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggeri op til 2½ etage (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Construction up until 2½ floor (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Milnersvej 48, Hillerød
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070241
Fag- /modulansvarlig
Lars Stabell
Jacob Krøyer Olsen
Louise Boel
Claudio Spaziani Testa
 • Formål og læringsmål

  Det nationale fagelement udmøntes i et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret byggeri op til 2½ etage.
  Fagelementet indeholder 30 ECTS og omfatter følgende fagområder:
  Virksomhed (5 ECTS)
  Kommunikation og samarbejde (5 ECTS)
  Produktion (10 ECTS)
  Projektering (10 ECTS)

  Viden

  I relation til det nationale fagelement Byggeri op til 2½ etage skal den studerende:
  1. kunne forstå og reflektere over almindelige konstruktioner og bygningsfysiske principper herunder statik og tekniske installationer
  2. have viden om almindelige kommunikations-metoder, analoge og digitale værktøjer og –standarder
  3. have viden om bygningsinformationsmodellering i forbindelse med projektering og produktion
  4. have viden om teorier, metoder og værktøjer til styring af byggeriets økonomi i projekteringsfasen
  5. kunne forstå og reflektere over almindelige planlægnings-, projekterings- og udførelsesmetoder, samt arbejdsmetodik i byggeprocessen
  6. have viden om grundlæggende sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter i forbindelse med projektering og produktion
  7. have viden om lovgivning, principper og metoder inden for virksomhed, entreprenørskab, retsregler og kontraktforhold

  Færdigheder

  I relation til det nationale fagelement Byggeri op til 2½ etage skal den studerende kunne:
  1. anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information
  2. anvende metoder og værktøjer til kvalitetssikring og styring af økonomi vedrørende projektering og produktion
  3. anvende metoder, værktøjer og standarder, herunder brugen af digitale bygningsinformationsmodeller
  4. vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger i projektering og produktion af mindre byggerier og begrunde de valgte handlinger og løsninger
  5. vurdere og vælge udbuds-, aftale- og organisationsformer på grundlæggende niveau
  6. formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  I relation til det nationale fagelement Byggeri op til 2½ etage skal den studerende have kompetence til at:
  1. håndtere analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger
  2. håndtere projektering og redegøre for principperne i udførelsen
  3. selvstændigt indgå i samarbejde med andre i digital projektering
  4. identificere egne læringsbehov med afsæt i viden, færdigheder og kompetencer, tilegnet i semestret.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves med det nationale fagelement "Boligbyggeri"
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projekteringsopgaven tager udgangspunkt i sammenbyggede boliger, rækkehuse med afsæt i en eksisterende case, et dispositionsforslag, som videreprojekteres i tre faser, projektforslag, myndighedsprojekt og udbudsprojekt. Eventuelle krav til form og omfang af opgaven udleveres i undervisningen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggeri op til 2½ etage (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.