Copenhagen School of Design and Technology

da

Etageboligbyggeri over 3 etager (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Multi-storey Building (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070441
Fag- /modulansvarlig
Anne Helene Hornhaver
Thomas Ringhof
Claudio Spaziani Testa
Louise Boel
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret etagebyggeri over 3 etager.

  Fagelementet omfatter 15 ECTS og indeholder følgende fagområder:

  Kommunikation og samarbejde (5 ECTS)
  Produktion (5 ECTS)
  Projektering (5 ECTS)

  Viden

  I relation til det nationale fagelement Etagebyggeri over 3 etager skal den studerende:
  1. kunne forstå og reflektere over komplekse konstruktioner og bygningsfysiske principper herunder statik og tekniske installationer
  2. have viden om almindelige kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med digital projektering og kunne reflektere over professionens anvendelse af digitale systemer og metoder
  3. kunne forstå og reflektere over komplekse produktions- og udførelsesmetoder
  4. have viden om videnskabsteoretiske principper og metoder i forhold til professionens praksis
  5. have viden om relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i projekterings- og produktionsprocessen

  Færdigheder

  I relation til det nationale fagelement Etagebyggeri over 3 etager skal den studerende kunne:
  1. anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information
  2. anvende metoder til planlægning, koordinering og projektering af en digital tværfaglig proces, herunder overvejelser vedrørende udførelse, samt drift og vedligehold
  3. mestre de færdigheder der knytter sig til planlægning og ledelse af udførelsen
  4. anvende digitale bygningsinformationsmodeller samt overføre og udtrække data mellem forskellige digitale platforme og informationssystemer
  5. formidle et digitalt projekt- og dokumentationsmateriale som grundlag for digital byggestyring
  6. formidle og vurdere praksisnære og faglige problemstillinger samt begrunde og vælge løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  I relation til det nationale fagelement Etagebyggeri over 3 etager skal den studerende have kompetence til at:

  1. håndtere dokumenteret analyse af komplekse byggefaglige relevante problemstillinger
  2. håndtere kompleks digital projektering og produktion under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  3. håndtere ledelse af projekterings- og udførelsesprocessen under hensyntagen til samfundsmæssige og teknologiske forhold
  4. selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering og produktion af bygge- og anlægsopgaver
  5. identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
137
timers undervisning
274
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Etageboligbyggeri over 3 etager (DA) modtager du 137 timers undervisning, hvilket svarer til 182 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.