Copenhagen School of Design and Technology

da

Kompleksitet ved højhusbyggeri (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Complexity of high-rise construction (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070442
Fag- /modulansvarlig
Anne Helene Hornhaver
Thomas Ringhof
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet er placeret på 4. semester i umiddelbar forlængelse af det obligatoriske forløb, hvor det afsluttes med en prøve fælles med det obligatoriske forløb og med en samlet bedømmelse.

  Viden

  Den studerende skal have viden om
  1. brandkrav, herunder brandstabilitet og –ventilation,
  2. krav til facadesystemer, herunder udformning, produktion og funktion,
  3. kompleksitet ved konstruktionsudformning, herunder styrke og stabilitet, og
  4. geotekniske forhold, herunder fundamenttyper.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  1. anvende metoder, herunder cyklogrammer, til styring af tidsplan og byggepladslogistik

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til at
  1. udarbejde plan for sikkerhed og sundhed, og
  2. udarbejde statisk analyse.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
35
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kompleksitet ved højhusbyggeri (DA) modtager du 35 timers undervisning, hvilket svarer til 47 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.