Copenhagen School of Design and Technology

da

Renovering (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Renovation (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
5 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070541
Fag- /modulansvarlig
Maj Helene Bahnsen
Louise Boel
Claudio Spaziani Testa
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Renovering består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med planlægning og projektering af en konkret renovering.
  Fagelementet omfatter 15 ECTS og indeholder følgende fagområder:

  Produktion (5 ECTS)
  Projektering (10 ECTS)

  Viden

  I relation til det nationale fagelement Renovering skal den studerende:
  1. have udviklingsbaseret viden om registrering og vurdering af eksisterende forhold
  2. kunne reflektere over konstruktioner og bygningsfysiske principper, herunder statik og tekniske installationer
  3. kunne forstå komplekse projekterings- og udførelsesmetoder
  4. kunne reflektere over forskellige energioptimerende renoverings- og ombygningskoncepter, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter

  Færdigheder

  I relation til det nationale fagelement Renovering skal den studerende kunne:
  1. anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information
  2. anvende og mestre projekteringsmetoder, samt metoder til planlægning og styring af renoveringsarbejdets udførelse, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  3. anvende digitale bygningsinformationsmodeller, samt overføre og udtrække data mellem forskellige digitale platforme og informationssystemer
  4. kunne vurdere bygningsfysiske problemstillinger og aspekter, samt foretage begrundede valg
  5. formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  I relation til det nationale fagelement Renovering skal den studerende have kompetence til at:

  1. håndtere komplekse byggetekniske løsninger på baggrund af dokumenteret analyse
  2. håndtere en digital projekterings- og produktionsproces
  3. håndtere komplekse renoveringsprojekter under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  4. selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering, kvalitetssikring og produktion af komplekse renoveringsprojekter
  5. identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
137
timers undervisning
274
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Renovering (DA) modtager du 137 timers undervisning, hvilket svarer til 182 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.