Copenhagen School of Design and Technology

da

Renovering af bevaringsværdigt byggeri (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Renovation of a building worthy of preservation (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070542
Fag- /modulansvarlig
Maj Helene Bahnsen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet er placeret på 5. semester i umiddelbar forlængelse af det obligatoriske forløb, hvor det afsluttes med en prøve fælles med det obligatoriske forløb og med en samlet bedømmelse.

  Viden

  Den studerende skal have viden om
  1. retlige forhold, herunder myndighedsbehandling,
  2. historisk kontekst,
  3. energirenovering, herunder indvendig efterisolering,
  4. ombygning, herunder nedbrydning og understøtning og
  5. fundering af ældre bygninger, herunder fugtproblemer.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende
  1. metoder til interimskonstruktioner,
  2. metoder til understøbning af fundamenter og
  3. metoder til facadebehandling.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne
  1. varetage byggesagsbehandling,
  2. varetage byggepladsindretning herunder vanskelige forhold og
  3. udarbejde analyse af energirenovering.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
35
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Renovering af bevaringsværdigt byggeri (DA) modtager du 35 timers undervisning, hvilket svarer til 47 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.