Copenhagen School of Design and Technology

da

Dataforståelse

2023/2024
Engelsk titel
Understanding Data
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111101
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Dataforståelse indeholder analyse af data og databasemodellering. Der bliver arbejdet med at lave de rigtige udtræk af data og forståelsen for hvordan data bedst struktureres ved hjælp af datamodeller. Der bliver arbejdet med relationelle databaser og data i forskellige dataformater. Fagelementet indeholder også hvordan man implementerer en relationel database baseret på en datamodel.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om hvordan forskellige dataformater bruges, og deres styrker og svagheder
  • viden om teori og metoder inden for dataforståelse, metadata, dataanalyse og datakvalitet
  • viden om teori og metoder inden for datamodellering og -typer
  • forståelse for praksis, anvendt teori og metode samt kan reflektere over data, datakvalitet og databasemodellering

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber inden for datamodellering og dataanalyse
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for data og dataanalyse herunder hvilke dataudtræk der giver mening for applikationen, samt programmere disse dataudtræk
  • analysere og vurdere databehov i forhold til applikationen der skal udvikles

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere udarbejdelse af en datamodel baseret på de behov og krav den givne opgave kræver samt implementere en database baseret på en datamodel
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet dataforståelse

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig 30 min. inkl. votering.
  • Ingen forberedelse
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Portfolio vurderes ikke forud for eksamen, men den studerende må inddrage portfolio i eksaminationen såfremt det er afleveret
  Opgavetype
  Eksamensgrundlaget er portfolio indeholdende 6 afleveringer.

  Portfolio skal fungere som en støtte for den studerende. Det er IKKE et krav at der skal afleveres, men kun såfremt der er afleveret betids kan den studerende anvende materialet som støttemateriale ifbm. eksamen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
79
timers undervisning
195
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Dataforståelse modtager du 79 timers undervisning, hvilket svarer til 105 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: tværfaglig projektorganiseret undervisning, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.