Copenhagen School of Design and Technology

da

Databasedesign

2023/2024
Engelsk titel
Database design
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111106
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet databasedesign indeholder hvordan man ud fra en datamodel implementerer og vedligeholder en relationel database og sætter data ind i denne på en sikker måde. Derudover indeholder fagelementet alternativer til relationelle databaser og analyseret hvilken databaseteknologi der passer bedst til en given opgave.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om forskellige datatyper og deres styrker og svagheder
  • viden om alternativer til relationelle databaser

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende teori og metoder til at implementere og vedligeholde en relationel database baseret på en datamodel herunder lave udtræk og arbejde med åbne data eller data fra andre kilder end en relationel database
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for it-arkitektur samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller herunder analysere og vælge databaseteknologi(er), der formålstjenstlig løser en given udviklingsopgave
  • kommunikere databasedesign til andre interessenter i virksomheden på en forståelig måde – med udgangspunkt i datamodellen

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer indenfor databasedesign
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til databasedesign
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet databasedesign

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig 30 min. inkl. votering.
  • Ingen forberedelse
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Portfolio vurderes ikke forud for eksamen, men den studerende må inddrage portfolio i eksaminationen såfremt det er afleveret
  Opgavetype
  Eksamensgrundlaget er portfolio indeholdende 6 afleveringer.

  Portfolio skal fungere som en støtte for den studerende. Det er IKKE et krav at der skal afleveres, men kun såfremt der er afleveret betids kan den studerende anvende materialet som støttemateriale ifbm. eksamen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Databasedesign modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: portefolio-arbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.