Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital kultur 1

2023/2024
Engelsk titel
Digital Culture 1
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111103
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Fagelement indeholder emner der skal understøtte den studerendes digital dannelse og viden om moderne informationsteknologis virke og indflydelse på kultur, samfund og mennesker. Igennem fagelement bliver den studerende i stand til at forstå, redegøre, analysere og diskutere de forandringer som informationsteknologi fører med sig.

  Fagets emner kunne f.eks. være et dyk ned i; borgeres rolle i forretningskonceptet hos ”The big Five” (Alphabet, Apple, Facebook, Amazone og Microsoft), industrien omkring computerspil, hackerkultur og open software, sociale medier og streamingkultur. Aktuelle problemstillinger såvel som studerendes egen ideer, vil påvirke valget af emner.

  I fagelement lægges der vægt på, hvordan disse fænomener vedligeholdes teknologisk og økonomisk, hvilken data de genererer, samt hvordan de vedrører samfund såvel som private borgere.

  Viden

  Den studerende har i forhold til data og dataetik:
  • viden om hvordan forskellige informationsteknologier påvirker samfund og kultur, såvel som eget liv
  • viden om anvendt teori og metode omkring informationsteknologiens indflydelse på kultur og borger
  • viden om hvordan værdi flyttes og skabes i relationen mellem borger og privat virksomhed i i en digital kultur.
  • viden om og forståelse for teoretiske digitaliseringsmodeller samt kan reflektere over hvordan de fungerer i praksis

  Færdigheder

  Den studerende kan i forhold til data og dataetik:
  • anvende metoder og redskaber inden for digital kultur og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen
  • afgrænse og indsamle viden om et emne indenfor rammen af digital kultur
  • vurdere og analysere praksisnære og teoretiske problemstillinger omkring digital kultur samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for digital kultur til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan i forhold til data og dataetik:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i relation til digital kultur
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for digital kultur og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig 30 min. inkl. votering.
  • Ingen forberedelse
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Portfolio vurderes ikke forud for eksamen, men den studerende må inddrage portfolio i eksaminationen såfremt det er afleveret
  Opgavetype
  Eksamensgrundlaget er portfolio indeholdende 6 afleveringer.

  Portfolio skal fungere som en støtte for den studerende. Det er IKKE et krav at der skal afleveres, men kun såfremt der er afleveret betids kan den studerende anvende materialet som støttemateriale ifbm. eksamen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
49
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital kultur 1 modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.