Copenhagen School of Design and Technology

da

Sikkerhed i IT-Governance (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Security in IT-Governance (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118102
Fag- /modulansvarlig
James Hindsgavl Brink
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Sikkerhed i IT-Governance læses sammen med Videregående sikkerhed i IT-Governance i faget Sikkerheds Governance som derfor samlet er på 10 ECTS.

  Etik og principper for it-sikkerhed samt introduktion til principper og begreber inden for it-sikkerhed. Den studerende får en forståelse for grundlæggende principper og antagelser i it-sikkerhedsarbejde, og introduceres til etiske og politiske aspekter af samme.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  Praktiske etiske overvejelser ifm. arbejdet indenfor it-sikkerhed
  • Principper indenfor it-sikkerhed
  • Risikoanalyse
  • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • Trusler og trusselsbilledet
  • Operationelle overvejelser for it-sikkerhed
  • Sikkerhedspolitikker og -procedurer (Business Continuity and Disaster Recovery).

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder, herunder datasikkerhed
  • Vurdere hvilke sikkerhedsprincipper, der skal anvendes i forhold til en given kontekst.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere analyser om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal behandles i et konkret it-system.

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra rapport
  Opgavetype
  Individuel prøve om grupperapporten
  Formkrav
  Max 10 sider + 5 sider pr studerende
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sikkerhed i IT-Governance (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.