Copenhagen School of Design and Technology

da

Videregående sikkerhed i IT-Governance (DA)

2023/2024
Engelsk titel
IT Governance 2 (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118202
Fag- /modulansvarlig
James Hindsgavl Brink
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet Videregående sikkerhed i IT-Governance læses sammen med Sikkerhed i IT-Governance i faget Sikkerheds Governance som derfor samlet er på 10 ECTS.

  Security governance og organisation. Den studerende skal kunne forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen.

  Den studerende skal have forståelse for, hvordan samfundsorganisationer påvirker sikkerhedsarbejdet.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Relevant jura indenfor it-sikkerhed
  • Risikoanalyse indenfor it-sikkerhed
  • It-sikkerhedsarbejde og kultur i organisationen
  • Organisationsforståelse i et sikkerhedsperspektiv
  • IT-governance
  • It-politikker og -praktikker
  • Standarder og organisationer i it-sikkerhedsarbejdet
  • Infrastrukturelt perspektiv på it-sikkerhed.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Søge information og navigere i standarder og anvende det i de systemer, de benytter
  • Navigere i og indhente oplysninger om gældende love og regler inden for it-sikkerhedsrelevante emner
  • Bidrage til at udvikle en governance model for en given organisation.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Udarbejde specifikke IT sikkerhedspolitikker for en given organisation
  • Håndtere fundamentale opgaver som sikkerhedsansvarlig

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra rapport
  Formkrav
  Max 10 sider + 5 sider pr studerende
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videregående sikkerhed i IT-Governance (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.