Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieteknik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Start Up Programme (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503101
Fag- /modulansvarlig
Hanne Halvorsen
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Allan Jon Kristensen
 • Formål og læringsmål

  Modulet Studieteknik giver faglig basisviden og ruster den nye studerende til samarbejde og vidensøgning, samt formidling af viden. Regneark er et af de primære værktøjer, der bruges til beregninger og generering af diagrammer. Præsentationssoftware trænes til mundtlig formidling.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • metoder til at søge viden
  • værktøjer til præsentation og beregning
  • rollen som studerende i forhold til at være elev, dvs det at studere

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • søge og vurdere ny viden
  • anvende regneark til beregninger og kurvegenerering
  • anvende præsentationssoftware til at præsentere og formidle viden
  • anvende noteteknik
  • håndtere problembaseret undervisning.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • udvikle og tage ansvar for sit faglige vidensområde
  • igangsætte og styre samarbejde på tværs af fagområder
  • håndtere udviklingsorienterede situationer.
  • tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Er man optaget til start på uddannelsen og har en ikke-teknisk baggrund, anbefales det at man inden gennemgår grundlæggende forløb i fysik og matematik (mindst d-niveau).

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De studerende udarbejder gruppevis en skriftlig projektbesvarelse, der danner grundlag for individuel eksamination i slutningen af 1. studieår.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination. Bedømmelsen er individuel.
  Opgavetype
  Projektrapport.
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (VE-entreprise Prøve), Navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), Uddannelsesinstitution (KEA), Forfatter(e), Holdbetegnelse (Etek2), Projektets titel (emne) og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Teori, metode, analyse, diskussion og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen indleder eksaminationen med 7 min præsentation pr eksaminand af projektet. Herefter følger 15 min pr eksaminand dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 5 min pr eksaminand votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til prøven medbringes pc med besvarelsen på. Pc'en skal kunne tilsluttes skærmen i eksamenslokalet og danne midtpunkt for præsentation og dialog.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieteknik (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, studiegruppearbejde, værksted, video.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.