Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul E: Projektledelse

2023/2024
Engelsk titel
Module E: Enterprise
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503104
Fag- /modulansvarlig
Allan Jon Kristensen
Jens Højmann
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du om værktøjer til planlægning, styring og evaluering af projekter, herunder entrepriser. Endvidere formulering af udbud, afholdelse af licitation.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om metoder og værktøjer til sikring af et projekt.
  b) viden om tidssvarende projektmodeller samt planlægnings- og styringsværktøjer.
  c) viden om interessenters betydning og rolle i forbindelse med realiseringen af tekniske projekter.
  d) viden om metoder til entreprisestyring og -evaluering.
  e) viden om tilbudsgivning, licitationsregler, kontraktudformning og -grundlag ud fra de til enhver tid gældende love og regler.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) planlægge udførelsen af et projekts forskellige faser.
  b) kommunikere og samarbejde med forskellige interessenter i en projektorganisation.
  c) anvende relevante værktøjer til entreprisers planlægning, styring og gennemførelse samt vurdering af risici.
  d) formulere og anvende udbudsmaterialer, samt formidle forslag til interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) igangsætte og styre samarbejde med interessenter og på tværs af fagområder.
  b) indgå i tværfaglige udviklingsopgaver og evaluere virkning på energiforbrug og bæredygtighed.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projekterne tager afsæt i autentiske cases og er dermed tværfaglige. Læringen i semestrets øvrige fag og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De studerende udarbejder gruppevis en skriftlig projektbesvarelse, der danner grundlag for en gruppeeksamination
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination. Bedømmelsen er individuel.
  Opgavetype
  Projektrapport.
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (VE-entreprise Prøve), Navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), Uddannelsesinstitution (KEA), Forfatter(e), Holdbetegnelse (Etek2), Projektets titel (emne) og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Teori, metode, analyse, diskussion og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen indleder eksaminationen med 7 min præsentation pr eksaminand af projektet. Herefter følger 15 min pr eksaminand dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 5 min pr eksaminand votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til prøven medbringes pc med besvarelsen på. Pc'en skal kunne tilsluttes skærmen i eksamenslokalet og danne midtpunkt for præsentation og dialog.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul E: Projektledelse modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.