Copenhagen School of Design and Technology

da

Vedvarende Energi (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Sustainable Energy (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503241
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
 • Formål og læringsmål

  Du lærer at dimensionere og vurdere vedvarende energikilder og lagre.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • principper, praksis og dimensionering af varmepumpeanlæg.
  • principper, praksis og dimensionering af biomasseanlæg.
  • principper, praksis og dimensionering af sol- og vindenergi.
  • teorier, metoder og praksis inden for termisk- og elektrisk energilagring.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • beregne energiudbytte og CO2-reduktion i forbindelse med etablering af vedvarende energikilde
  • anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning/lagring
  • vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energikilde og -lagre

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger inden for energiomsætning og -lagring
  • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om vedvarende energikilder.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projekterne tager afsæt i autentiske cases og er dermed tværfaglige. Læringen i semestrets øvrige fag og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøven

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Tredjesemesterprøven. Et tværfagligt projektoplæg besvares gruppevis i løbet af semestret og danner grundlag for prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet 1-4 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: defineret i projektoplæg
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Tredjesemesterprøve), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek1-4), evt. projektvejleder, projektets titel (emne), evt. virksomhed
  • Antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer i 10 min og eksamineres mundtligt i 25 min. Hver eksaminand bedømmes individuelt.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en og dens tilslutning skal afprøves inden dagen for eksaminationen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
224
timers undervisning
187
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Vedvarende Energi (DA) modtager du 224 timers undervisning, hvilket svarer til 298 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 55% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.