Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul G: Innovation

2023/2024
Engelsk titel
Module G: Innovation
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503302
Fag- /modulansvarlig
Allan Jon Kristensen
Morten Bækkel Heise
Jens Højmann
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du om den kreative proces. Du får værktøjer til at underbygge en innovativ tilgang, når du som rådgiver skal finde nye veje og løsninger på problemer indenfor energiforbrug, energikilder og klimapåvirkning.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om værktøjer til generering og udvikling af kreative idéer til energi- og klimaløsninger.
  b) viden om metoder til gennemførsel og evaluering af innovative processer.
  c) viden om innovationsbegreber og metoder til innovative processer.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) anvende værktøjer til udvikling og formidling af idéer til energi- og klimaløsninger.
  b) anvende metoder til gennemførsel og evaluering af innovative processer.
  c) forklare innovationsbegreber og metoder til innovative processer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) håndtere og tage ansvar i udviklingsorienterede situationer.
  b) indgå i tværfagligt samarbejde i forbindelse med innovative processer.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modulet Vedvarende Energi 2
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Et tværfagligt projektoplæg besvares gruppevis i løbet af modulet og danner grundlag for prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: 15 normalsider
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (VE2 prøve), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek3), projektets titel (emne)
  • Dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer i 15 min og eksamineres mundtligt i 15 min. Hver eksaminand bedømmes individuelt.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af modulet Vedvarende Energi 2. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul G: Innovation modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektpræsentation, workshop, spil og rollespil.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.