Copenhagen School of Design and Technology

da

Vedvarende Energi 2 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Sustainable Energy 2 (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503303
Fag- /modulansvarlig
Allan Jon Kristensen
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Bertel Sommer Larsen
 • Formål og læringsmål

  Du lærer at dimensionere og vurdere vedvarende energikilder.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • principper, praksis og dimensionering af varmepumpeanlæg.
  • principper, praksis og dimensionering af biomasseanlæg.
  • principper, praksis og dimensionering af sol- og vindenergi.
  • teorier, metoder og praksis inden for termisk- og elektrisk energilagring.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • beregne energiudbytte og CO2-reduktion i forbindelse med etablering af vedvarende energikilde
  • anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning/lagring
  • vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energikilde og -lagre

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger inden for energiomsætning og -lagring
  • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om vedvarende energikilder.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modulet Innovation
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøven

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Et tværfagligt projektoplæg besvares gruppevis i løbet af modulet og danner grundlag for prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: 15 normalsider
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (VE2 prøve), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek3), projektets titel (emne)
  • Dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Teori, metode, analyse, diskussion og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer i 15 min og eksamineres mundtligt i 15 min. Hver eksaminand bedømmes individuelt.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af modulet. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Vedvarende Energi 2 (DA) modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.