Copenhagen School of Design and Technology

da

Afgangsprojekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Thesis (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503412
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

  Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.

  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. KEA skal godkende problemstillingen.

  Færdigheder

  Den studerende demonstrerer overblik og evne til at sammensætte en komplet og fyldestgørende helhedsløsning, og dette kræver et højt niveau af overblik, systematik, kommunikative evner og innovation. Den studerende kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den studerende skal på eget initiativ tilknytte en ekstern projektvejleder, der indledningsvis hjælper med problemformulering og handlingsplan, derefter er sparringspartner i hovedparten af tiden og endelig er medeksaminator ved den afsluttende afgangsprøve.
  Det er den studerende, der er initiativtager og tovholder i sit projekt under hele forløbet
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projektet tager afsæt i en autentiske case. Læringen i uddannelsens elementer og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Praktik

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle uddannelsens øvrige prøver skal være bestået.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-2 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Maksimalt omfang: 20 normalsider, hvor 1 normalside er 2500 anslag. Bilag og figurer tælles ikke med
  Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), Navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), Uddannelsesinstitution (KEA), Forfatter(e), Holdbetegnelse (Etek4), evt Projektvejleder, Projektets titel (emne), evt Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  Resumé på dansk
  Indholdsfortegnelse
  Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen.
  Konklusion
  Perspektivering
  Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer sammen først i ca 10 min, herefter enkeltvis eksamination i 20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af det skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en skal kunne vise den afleverede pdf på lokalets lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det skriftlige arbejde vægtes med 40% og den mundtlige præstation med 60%.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
3
timers undervisning
408
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Afgangsprojekt (DA) modtager du 3 timers undervisning, hvilket svarer til 4 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 1% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.