Copenhagen School of Design and Technology

da

Afgangsprojekt (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Thesis (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4503412
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

  Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.

  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. KEA skal godkende problemstillingen.

  Færdigheder

  Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.
  Det afsluttende eksamensprojekt skal endvidere dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. KEA skal godkende problemstillingen.

 • Undervisningsform
  Den studerende skal på eget initiativ tilknytte en ekstern projektvejleder, der indledningsvis hjælper med problemformulering og handlingsplan, derefter er sparringspartner i hovedparten af tiden og endelig er medeksaminator ved den afsluttende afgangsprøve.
  Det er den studerende, der er initiativtager og tovholder i sit projekt under hele forløbet
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projektet tager afsæt i en autentiske case. Læringen i uddannelsens elementer og selvsøgt viden indgår.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Praktik

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle uddannelsens øvrige prøver skal være bestået.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-2 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Maksimalt omfang: 20 normalsider, hvor 1 normalside er 2500 anslag. Bilag og figurer tælles ikke med
  Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), Navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), Uddannelsesinstitution (KEA), Forfatter(e), Holdbetegnelse (Etek4), evt Projektvejleder, Projektets titel (emne), evt Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  Resumé på dansk
  Indholdsfortegnelse
  Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen.
  Konklusion
  Perspektivering
  Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen præsenterer sammen først i ca 10 min, herefter enkeltvis eksamination i 20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af det skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en skal kunne vise den afleverede pdf på lokalets lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det skriftlige arbejde vægtes med 40% og den mundtlige præstation med 60%.
  Stave- og formuleringsevner
  Bedømmelsen af det skriftlige projekt er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Hvis projektet er præget af mange væsentlige stave- og formuleringsfejl, kan dette medføre et fradrag i karakteren svarende til et trin, eksempelvis fra karakteren 7 til karakteren 4.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
2
timers vejledning
409
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 2 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, indsamle empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.