Copenhagen School of Design and Technology

da

PLC- og HMI-programmering 1

2023/2024
Engelsk titel
PLC- and HMI-programming 1
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504101
Fag- /modulansvarlig
Muhammad Marashdeh
Jan-Erik Engel
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler programmerings- og styringsdesign til automationsanlæg

  Viden

  1. PLC’ers funktion, opbygning og programafvikling
  2. konfigurering og design af HMI
  3. komponenter, sensorer og aktuatorer

  Færdigheder

  1. anvende et alsidigt sæt af tekniske færdigheder, der knytter sig til at designe og konfigurere PLC systemer samt HMI inden for automationsområdet
  2. anvende forskellige programmeringssprog i henhold til gældende normer og standarder
  3. vælge og vurdere det mest hensigtsmæssige programmeringssprog til opgaven
  4. vælge relevante enheder/komponenter ud fra økonomiske og tekniske krav

  Kompetencer

  1. opstille specifikation og udføre program til PLC system
  2. håndtere, deltage i og tilegne sig ny viden i en struktureret sammenhæng

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.

  Det skriftlige projekt udarbejdes i grupper bestående af 1-4 studerende.

  Prøven er individuel og indledes med en mundtlig præsentation af projektet af 10 minutters varighed. Herefter følger 30 minutters eksamination inkl. votering og karaktergivning.
  Opgavetype
  Det skriftlige projekt er en tværfaglig case fra automationsbranchen, som skal løses ud fra den viden, de færdigheder og evt. de kompetencer der er opnået i fagene på 1. semester.
  Formkrav
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusiv ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn.
  Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. PDF-filerne skal navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Diverse kompendier som underviser udarbejder
77
timers undervisning
197
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget PLC- og HMI-programmering 1 modtager du 77 timers undervisning, hvilket svarer til 102 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, gennemse videooptaget undervisning, studiegruppearbejde, værksted, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.