Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse

2023/2024
Engelsk titel
Project Management
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504105
Fag- /modulansvarlig
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Med faget projektledelse bliver den studerende klædt på til på professionel vis at indgå i projekter. Faget er centreret omkring udvalgte projektledelsesværktøjer, som bl.a. medfører fremvækst og optimering i alle former for projekter.

  Den tilegnede viden og de tilegnede færdigheder inden for projektledelse skal den studerende bruge dels til løsningen af eksamenen i fagelementet Maskinen, men den studerende skal også selvstændigt bruge projektledelse gennem hele studiet, hvormed den studerende på egen hånd videreudvikler og styrker kompetencen i at styre et projekt.

  Viden

  1. Teorier og metoder vedrørende projektorganisationen
  2. Tidssvarende planlægnings- og styringsværktøjer samt projektmodeller og styringsprocesser
  3. Projektlederens opgaver, rolle og ansvar herunder viden om kommunikation
  4. Interessenters betydning og rolle i forbindelse med realiseringen af projekter
  5. Økonomi og aftaleindgåelse i forbindelse med automationsprojekter
  6. Kreativitet og kreative processer, samt metoder, værktøjer og teknikker til generering og udvikling af idéer

  Færdigheder

  1. Ved hjælp af tidssvarende teorier, metoder og praktisk forståelse opbygge en projektorganisation
  2. Anvende relevante værktøjer til planlægning og organisering, styring og gennemførelse af projekter og ressourcerne hermed
  3. Anvende relevante teorier og metoder i forbindelse med kommunikations- og beslutningsprocesser i professionelle samarbejder og derved sikre god koordinering og kommunikation mellem projektets forskellige parter
  4. Foretage review på eget arbejde og dermed kvalitetssikre, at et projekt og/eller en udviklingsopgave lever op til relevante krav
  5. Håndtere kreative processer i forbindelse med idégenerering og idé- og konceptudvikling og have relevante interessenter for øje hermed

  Kompetencer

  1. Styre projekter samt daglige arbejdsopgaver inden for alle former kontekster, som bl.a. automationsteknolog

 • Undervisningsform
  Undervisningen foregår dels ved klasseundervisning og dels ved løsning af opgaver, hvor færdigheder i projektledelsesværktøjer bliver afprøvet og udviklet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle bundne forudsætninger i fagene på 1. semester skal være opfyldt, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Maskinen.

  I projektledelse er der 1 bunden forudsætning, der skal være opfyldt
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.

  Det skriftlige projekt udarbejdes i grupper bestående af 1-4 studerende.

  Prøven er individuel og indledes med en mundtlig præsentation af projektet af 10 minutters varighed. Herefter følger 30 minutters eksamination inkl. votering og karaktergivning.
  Opgavetype
  Det skriftlige projekt er en tværfaglig case fra automationsbranchen, som skal løses ud fra den viden, de færdigheder og evt. de kompetencer der er opnået i fagene på 1. semester.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusiv ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn.
  Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. PDF-filerne skal navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve er individuel og begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af projektet. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål, inklusiv votering og karaktergivning.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerendes præstation evalueres ud fra opfyldelse af opgavens krav samt studieordningens læringsmål.
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt fremgår af Wiseflow & fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Niels Vestergaard Olsen og Susanne Muusmann Lassen - Projektledelse
  1. udgave - Trojka- ISBN-10 (8771541328)

  Projekter fra forskellige virksomheder
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser, klasseundervisning, virksomhedsbesøg, spil og rollespil.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.