Copenhagen School of Design and Technology

da

Matematik og fysik

2023/2024
Engelsk titel
Mathematics and Physics
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504102
Fag- /modulansvarlig
Muhammad Marashdeh
Jan-Erik Engel
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet handler om de matematiske og fysiske begreber inden for automation, som er nødvendige for at kunne løse matematiske og fysiske opgaver.

  Viden

  1. Matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation

  Færdigheder

  1. Anvende de grundlæggende matematiske begreber såsom reduktion, brøker og funktioner
  2. Anvende grundlæggende fysiske begreber såsom energi, kinematik og dynamik

  Kompetencer

  1. løse matematiske og fysiske problemstillinger inden for automation

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en skriftlig stedprøve på baggrund af en række opgaver som skal løses.

  Alle hjælpemidler er tilladt at medbringe og anvende.

  Prøven er individuel og varigheden er på 4 timer.
  Opgavetype
  Opgaverne som skal løses under prøven vil tage udgangspunkt i pensum.
  Formkrav
  Den skriftlige prøve skal udarbejdes digitalt og den enkelte studerende vælger selv, hvilket program (Word, Excel, GeoGebra, match Cad mv.) opgaverne skal løses i. Mellemregningerne skal fremgå i løsningen af opgaverne og hele besvarelsen skal gemmes som et pdf-fil ved aflevering.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  4 timer.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle former for hjælpe midler må medbringes inklusiv internet.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for fagelementet Maskinen.
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Teknisk Matematik 4.udgave
  Diverse kompendier som underviser udarbejder
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Matematik og fysik modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.