Copenhagen School of Design and Technology

da

Procesregulering (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process regulation (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504203
Fag- /modulansvarlig
Jan-Erik Engel
Henrik Risbo Jeppesen
Peter Frederik Domsten
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler modeller for fysisk modellering og optimering af anlæg ved hjælp af procesregulering.

  Viden

  1. forskellige reguleringsprincipper og optimeringsmetoder
  2. overføringsfunktioner i åbne og lukkede sløjfer, herunder frekvensanalyse

  Færdigheder

  1. vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering
  2. håndtere visualiserings- og simuleringsværktøjer
  3. anvende egnede metoder til indkøring og optimering af reguleringssløjfer
  4. vælge et egnet reguleringsprincip

  Kompetencer

  1. udarbejde modeller til fysisk modellering
  2. optimere på procesanlæg
  3. vurdere karakteristika for komponenter og procesanlæg
  4. vurdere det valgte reguleringsprincip

 • Undervisningsform
  Der anvendes et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se studieordning
  Formkrav
  Se studieordning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i slutningen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Praktisk regulering og instrumentering, 6. udgave
  Diverse kompendier som underviser udarbejder
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Procesregulering (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.