Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (DA)

2021/2022
Engelsk titel
System Design of Automatic Process and Production Lines (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504301
Fag- /modulansvarlig
Sofian Abed Hanash
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Den studerende lærer dataudveksling og dataopsamling på systemer, som er sammensat af forskellige controllere, robotter og reguleringsenheder

  Viden

  1. begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation
  2. netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på de forskellige niveauer i et automatisk system

  Færdigheder

  1. reflektere over de mulige teknologier, der kan anvendes i et automatisk system
  2. anvende et alsidigt sæt af tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere anlæg inden for automationsområdet
  3. vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring, regulering, overvågning og kommunikation, samt opstille løsningsmuligheder
  4. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  5. håndtere og vurdere data og datatyper.

  Kompetencer

  1. inden for automationsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer
  2. at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  3. i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til automationsområdet

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle bundne forudsætninger i fagene på 3. semester skal være opfyldt, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Systemet.

  I systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer er der 1 bunden forudsætning, der skal være opfyldt, og denne bundne forudsætning fremgår af lektionsplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se studieordning
  Formkrav
  Se studieordning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i midten af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.