Copenhagen School of Design and Technology

da

Procesregulering 2 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process regulation 2 (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504302
Fag- /modulansvarlig
Peter Frederik Domsten
Muhammad Marashdeh
Henrik Risbo Jeppesen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler modeller for fysisk modellering og optimering af anlæg ved hjælp af procesregulering.

  Viden

  1. beskrive forskellen på en kaskade og en feedforward regulering
  2. beskrive hvordan indregulerings-rækkefølgen bør være ved sammenbyggede regulatorkredse
  3. skelne mellem de forskellige reguleringstyper
  4. kunne analysere 2. ordens systemer
  5. kunne anvende PLC som simuleringsværktøj

  Færdigheder

  1. ud fra et anlægs tegningsmateriale vælge den mest optimale reguleringsform
  2. indregulere et anlæg, hvor de fysiske forhold gør det muligt
  3. dokumentere en indregulering ved hjælp at kontrolberegninger
  4. redegøre for sit valg af regulatortype

  Kompetencer

  1. rådgive om de forskellige reguleringsmuligheder til en given opgave

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se studieordning
  Formkrav
  Se studieordning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i midten af 3. semester. Nærmere oplysninger om prøven fremgår af udleveret materiale på Fronter.
38
timers undervisning
236
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Procesregulering 2 (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 14% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.