Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer

2023/2024
Engelsk titel
System Design of Automatic Process and Production Lines
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504301
Fag- /modulansvarlig
Sofian Abed Hanash
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Den studerende lærer dataudveksling og dataopsamling på systemer, som er sammensat af forskellige controllere, robotter og reguleringsenheder

  Viden

  1. begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation
  2. netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på de forskellige niveauer i et automatisk system

  Færdigheder

  1. reflektere over de mulige teknologier, der kan anvendes i et automatisk system
  2. anvende et alsidigt sæt af tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til at designe, dimensionere, programmere og konfigurere anlæg inden for automationsområdet
  3. vurdere praksisnære problemstillinger inden for mekanik, elektronik, styring, regulering, overvågning og kommunikation, samt opstille løsningsmuligheder
  4. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere
  5. håndtere og vurdere data og datatyper.

  Kompetencer

  1. inden for automationsområdet at kunne håndtere projektudvikling i alle dets faser ved at strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer
  2. at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  3. i en struktureret sammenhæng at kunne tilegne sig ny viden i relation til automationsområdet

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle bundne forudsætninger i fagene på 3. semester skal være opfyldt, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Systemet.

  I systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer er der 1 bunden forudsætning, der skal være opfyldt, og denne bundne forudsætning fremgår af lektionsplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt med intern bedømmelse.
  Projektet udarbejdes i grupper bestående af 1-4 studerende.

  Prøven forløber efter én af følgende to prøveformer:

  Prøve indeholdende praktisk demonstration
  Den mundtlige prøve indeholder en praktisk demonstration fælles for hele gruppen med en varighed af op til 10 minutter. Derudover indeholder prøven en individuel eksamination, der begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af det skriftlige projekt. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål inklusive votering og karaktergivning.

  Prøve uden praktisk demonstration
  Den mundtlige prøve er individuel og begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af projektet. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål inklusive votering og karaktergivning.

  Den enkelte studerende isoleres efter afslutningen på eksaminationen, så vedkommende ikke kommer i kontakt med de resterende gruppemedlemmer.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusive ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af projektplanen samt beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn. Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. Ved flere separate bilag vedhæftet som ekstramateriale skal PDF-filerne navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i midten af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.