Copenhagen School of Design and Technology

da

Procesregulering 2

2023/2024
Engelsk titel
Process regulation 2
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504302
Fag- /modulansvarlig
Henrik Risbo Jeppesen
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler modeller for fysisk modellering og optimering af anlæg ved hjælp af procesregulering.

  Viden

  1. beskrive forskellen på en kaskade og en feedforward regulering
  2. beskrive hvordan indregulerings-rækkefølgen bør være ved sammenbyggede regulatorkredse
  3. skelne mellem de forskellige reguleringstyper
  4. kunne analysere 2. ordens systemer
  5. kunne anvende PLC som simuleringsværktøj

  Færdigheder

  1. ud fra et anlægs tegningsmateriale vælge den mest optimale reguleringsform
  2. indregulere et anlæg, hvor de fysiske forhold gør det muligt
  3. dokumentere en indregulering ved hjælp at kontrolberegninger
  4. redegøre for sit valg af regulatortype

  Kompetencer

  1. rådgive om de forskellige reguleringsmuligheder til en given opgave

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt med intern bedømmelse.
  Projektet udarbejdes i grupper bestående af 1-4 studerende.

  Prøven forløber efter én af følgende to prøveformer:

  Prøve indeholdende praktisk demonstration
  Den mundtlige prøve indeholder en praktisk demonstration fælles for hele gruppen med en varighed af op til 10 minutter. Derudover indeholder prøven en individuel eksamination, der begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af det skriftlige projekt. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål inklusive votering og karaktergivning.

  Prøve uden praktisk demonstration
  Den mundtlige prøve er individuel og begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af projektet. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål inklusive votering og karaktergivning.

  Den enkelte studerende isoleres efter afslutningen på eksaminationen, så vedkommende ikke kommer i kontakt med de resterende gruppemedlemmer.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusive ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af projektplanen samt beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn. Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. Ved flere separate bilag vedhæftet som ekstramateriale skal PDF-filerne navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i midten af 3. semester. Nærmere oplysninger om prøven fremgår af udleveret materiale på Fronter.
38
timers undervisning
236
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Procesregulering 2 modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 14% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.