Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsinstallationer 1 (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Building Installations 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
8
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511105
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
Martin Ibsø
 • Formål og læringsmål

  Planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer i boliger, liberalt erhverv og mindre industri bygninger.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion.
  • Skal have viden om gældende love og regler samt anvendelse af disse inden for området.
  • Skal have viden om begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området.
  • Skal kunne formidle anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglig projektering inden for området.
  • Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden om problemstillinger og situationer med henblik på at udvikle egne kompetencer i relation til bygningsinstallationer.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.
  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
60
timers undervisning
159
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsinstallationer 1 (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning, gruppearbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.