Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 2 (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Business sense and industrial management 2 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511243
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
Hans D. Andreassen
 • Formål og læringsmål

  Virksomhedsøkonomi og –styring samt regnskabsforståelse. Relevante emner inden for erhvervsjura.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om ordrestyring såsom indkøb, bemanding, likviditet etc.
  • Skal have forståelse for regnskaber, budgetter, økonomisk analyse og kalkuler.
  • Skal have forståelse for kalkulationsmetoder og viden om programmer til prisberegning.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om investering og finansiering.
  • Skal have forståelse for økonomisk og administrativ styring af virksomhedens aktiviteter.
  • Skal have viden om og forståelse af de i praksis anvendte centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter.

  Færdigheder

  • Skal kunne vurdere og anvende økonomi-/regnskabsinformation, intern som ekstern, som grundlag for beslutninger.
  • Skal kunne vurdere, justere og formidle en virksomheds og en entreprises økonomi.
  • Skal kunne opstille og formidle budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
  • Skal kunne anvende og kombinere relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi og drift.
  • Skal kunne formidle og justere praksisnære handlingsplaner for økonomi og drift.

  Kompetencer

  • Skal kunne håndtere beregning af pris og afgivelse af tilbud.
  • Skal kunne deltage i tværfaglige ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse og virksomhedsdrift

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.
  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
26
timers undervisning
43
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 2 (DA) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.