Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsinstallationer 2 - 3

2023/2024
Engelsk titel
Building Installations 2 - 3
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511303
Fag- /modulansvarlig
Jonathan Regin Canvin
Thomas Engedal Gustavsen
 • Formål og læringsmål

  Planlægning, projektering, udførelse og verifikation af elektriske installationer i bygninger og i lavspændings
  distributionsanlæg.

  Viden

  • Skal have forståelse for elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendelse af komponenter og deres funktion.
  • Skal have forståelse for gældende love og regler, samt anvendelse af disse inden for området.
  • Skal have forståelse af begreber og metoder samt anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationer dertilhørende praksis og centralt anvendt teori og metode

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området med hensyntagen til energioptimering.
  • Skal kunne formidle komplekse anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglige projektbeskrivelser inden for området.
  • Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og situationer med henblik på, at udvikle egne kompetencer i relation til bygningsinstallationer.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  1.årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2.studieår.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for 3.semester afsluttes med én fælles prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et individuelt mundtligt forsvar
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 3. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Fælles fremlæggelse: 2 minutter pr. gruppedeltager
  • Individuelt: 30 minutter forberedelse + 30 minutter mundtlig overhøring
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Frist for aflevering
  Midt på semesteret
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsinstallationer 2 - 3 modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.