Copenhagen School of Design and Technology

da

Elforsyningsanlæg (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Electric Power Plants (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511304
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
 • Formål

  Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændings‐ og lavspændingsdistributionsnettet.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • elforsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion.
  • gældende love og regler inden for området.
  • begreber og metoder og kan reflektere over anvendelsen af disse i relation til området.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg.
  • vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for området.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til
  • inden for området at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • at håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til området.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  1.årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2.studieår.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet, kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for 3.semester afsluttes med én fælles prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et individuelt mundtligt forsvar
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Elforsyningsanlæg (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: ekskusioner, gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde, øvelser, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, øvelser, projektarbejde, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.