Copenhagen School of Design and Technology

da

Innovation og materialer (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Innovation og materialer (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140105
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Anette Dreyer
Lars Sögaard Nielsen
 • Formål

  I dette modul bliver undervisningen fra hele semestret sammenkoblet i ét projekt hvor der udvikles smykker med udgangspunkt i lærte materialer og teknikker sat i et bæredygtigt perspektiv.

  Viden

  ● kendskab til og viden om gruppedannelsesmetoder.
  ● kendskab til og viden om samarbejdsteori og -metode.
  ● kendskab til og viden om trends og livsstil.
  ● kendskab til og viden om persona-udviklingsmetoder.
  ● kendskab til og viden om bæredygtighed i forhold til smykkematerialer og produktion.
  ● kendskab til og viden om produktionskvalitet

  Færdigheder

  ● anvende samarbejdsteori og - metode i forbindelse med gruppearbejder.
  ● anvende og kombinere materialer og redskaber.
  ● anvende persona-udviklingsmetoder i praksis.
  ● anvende rapid prototyping som idégenereringsmetode samt afdækning af materiale - og funktionsmæssige problemstillinger.
  ● identificere og kombinere produktionsmetoder, bearbejdningsmetoder, overfladebehand- linger og sammenføjningsteknikker.

  Kompetencer

  ● identificere og varetage opgaver der håndtere materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk
  ● påtage sig ansvar for håndtering af produktudviklingsprocessens følgende faser; idegenerering, prototyping, produktion
  ● Identificere persona-udviklingsmetoder baseret på brugerinvolvering og livsstil

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen er organiseret, så den studerende møder forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvilket har til formål at fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning og selvstændigt arbejde samt problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper, men i forbindelse med individuel læring opfordres de studerende til at nedsætte studiekredse, der kan støtte den enkelte studerende i lærings- forløb og opgaveløsninger. På uddannelsen indgår der en kombination af teori og praksis, og der er en meget praksisnær tilgang til undervisningen. Mange opgaver og projekter bliver udarbejdet i samarbejde med en virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt i modulforløb, hvor hvert modul har selvstændige overordnede læringsmål, der sikrer en kontinuitet i indlæringen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bundne forudsætninger kan omhandle deltagelsespligt eller aflevering af opgaver og projekter m.v. Bundne forudsætninger er ikke en prøve, dvs. der kan måles på aflevering eller deltagelse, men ikke kvaliteten af denne. De bundne forudsætninger skal opfyldes, før den studerende kan gå til en eksamen. Da begyndelsen på et uddannelseselement samtidig er en tilmelding til de tilhørende prøver, betyder det, at den studerende mister et eksamensforsøg, hvis de bundne forudsætninger ikke opfyldes. Den studerende skal fortsat opfylde de bundne forudsætninger, før den studerende kan gå til reeksamen. Den studerende får fastsat en ny eksamensdato, som samtidig er frist for aflevering af de bundne forudsætninger (hvis det er projekter eller opgaver).
  55
  Hvis den bundne forudsætning handler om deltagelsespligt, kan den studerende ikke rette op på dette ex post, men dette må håndteres eksempelvis via en afløsningsopgave eller
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven varer to timer og bedømmes efter 7-trins skalaen og skal bestås med minimum karakteren 02. Prøven bedømmes ved intern censur. Der må ikke medbringes hjælpemidler til eksamen. Forudsætningen for at kunne gå til eksamen er at den studerende rettidigt afleverer de bundne forudsætninger formuleret i projektbeskrivelsen for hvert modul. Hvis en studerende ikke afleverer opgaverne rettidigt og i overensstemmelse med de beskrevne krav, medfører det, at den studerende mister et eksamensforsøg. Opgaverne skal derefter afleveres inden for en ny tidsfrist fastsat af KEA.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en online multiple choice test.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Innovation og materialer (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.