Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktion (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Produktion (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140203
Fag- /modulansvarlig
Anette Dreyer
Lars Sögaard Nielsen
Niels Sigsgaard Ranheimsæter
 • Formål

  I dette modul arbejdes der med støb som produktionsmetode. De studerende vil arbejde med alle faser af støbeprocessen.

  Viden

  ● kendskab til og viden om de problemstillinger og krav inden for denne produktionsmetode ● kendskab til og viden om produktion i smykkeindustrien.
  ● kendskab til og viden om voksforme kontra 3D print.
  ● kendskab til og viden om kvalitetscheck og produktets finish.
  ● kendskab til og viden om produktionsplanlægning og anvendelse af samme til udarbejdelse af en produktionsplan.

  Færdigheder

  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger omkring valg af produktionsform til fagfæller.
  ● planlægge, udarbejde og varetage et støbeforløb.

  Kompetencer

  ● identificere og varetage opgaver inden for produktudvikling og produktion,
  ● påtage sig ansvar for at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● identificere og varetage opgaver inden for materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk i relation til markedet inden for produktion af smykker.
  ● identificere og varetage opgaver inden for produktion af smykker gennem arbejde med redskaber og materialer.
  ● identificere problemstillinger om krav til smykkets prissætning i relation til markedet inden for salg af smykker.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen er organiseret, så den studerende møder forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvilket har til formål at fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning og selvstændigt arbejde samt problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper, men i forbindelse med individuel læring opfordres de studerende til at nedsætte studiekredse, der kan støtte den enkelte studerende i lærings- forløb og opgaveløsninger. På uddannelsen indgår der en kombination af teori og praksis, og der er en meget praksisnær tilgang til undervisningen. Mange opgaver og projekter bliver udarbejdet i samarbejde med en virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt i modulforløb, hvor hvert modul har selvstændige overordnede læringsmål, der sikrer en kontinuitet i indlæringen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bundne forudsætninger kan omhandle deltagelsespligt eller aflevering af opgaver og projekter m.v. Bundne forudsætninger er ikke en prøve, dvs. der kan måles på aflevering eller deltagelse, men ikke kvaliteten af denne. De bundne forudsætninger skal opfyldes, før den studerende kan gå til en eksamen. Da begyndelsen på et uddannelseselement samtidig er en tilmelding til de tilhørende prøver, betyder det, at den studerende mister et eksamensforsøg, hvis de bundne forudsætninger ikke opfyldes. Den studerende skal fortsat opfylde de bundne forudsætninger, før den studerende kan gå til reeksamen. Den studerende får fastsat en ny eksamensdato, som samtidig er frist for aflevering af de bundne forudsætninger (hvis det er projekter eller opgaver).
  55
  Hvis den bundne forudsætning handler om deltagelsespligt, kan den studerende ikke rette op på dette ex post, men dette må håndteres eksempelvis via en afløsningsopgave eller lign.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Denne eksamen er afslutningen på hele semestret og vil tage udgangspunkt i semestrets undervisning og pensum.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig del og en praktisk del med produkt, der begge forsvares ved en individuel mundtlig eksamination hvor hovedpointer, konklusion og produkt præsenteres. Den skriftlige del, i form af en synopsis, skal fylde 3-5 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation med produkt vægtes lige. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum og produkt. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusive votering.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktion (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.