Copenhagen School of Design and Technology

da

Grundlæggende økonomi- og forretningsforståelse

2023/2024
Engelsk titel
Fundamental economics and business
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141101
Fag- /modulansvarlig
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med grundlæggende identifikation og analyse af relevante interne og eksterne forhold, der har indflydelse på en virksomhed økonomisk og organisatorisk.
  Der fokuseres på en virksomhed og organisations sammensætning, herunder værdikædens opbygning og bidrag til vækst, og værdiforøgelsen for virksomheden og for samfundet.
  Der introduceres til regnskabsforståelse, herunder resultatopgørelse, balance og likviditetsstyring.
  Fagelementet inddrager de samfundsøkonomiske principper, der skaber grundlaget for virksomhedens prisdannelser, konkurrence- og omverdensforhold, samt økonomiske beslutninger med udgangspunkt i udbud og efterspørgsel, inklusive indsigt i virksomhedens kundesegment og konkurrenter.
  I fagelementet indgår identifikation og analyse af primære og sekundære data med kildekritisk tilgang.

  Viden

  Den studerende:
  Har udviklingsbaseret viden om
  relevante interne og eksterne forhold, der har indflydelse på en virksomhed, herunder:
  • Økonomisk tænkning
  • Organisering og styring af virksomheder
  • Produkter, værdiskabelse og værdikæde
  • Regnskabsopbygning og -forståelse, inkl. indsigt i årsrapporter
  • Forretningstransaktioners indflydelse på virksomheden, inklusive likviditetsanalyse og - styring

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for prisdannelse, inklusive udbud og efterspørgsel på kort og lang sigt og kan reflektere over trends og tendenser, der kan påvirke konkurrencesituation og afsætningsmuligheder

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  anvende metoder og redskaber inden for indhentning af primære og sekundære data
  og mestre analyse af afgørende resultatindikatorer vedrørende virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder:
  • Kompetencer, resultater, værdikæde, mål og værdier
  • Efterspørgselsforhold, kunder, konkurrenceforhold og omverdensforhold

  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller for anvendelsen af data til analyse af en virksomheds operationelle situation

  formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende databaseret analyse og planlægning af en virksomheds interne og eksterne forhold til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at udarbejde en strategisk situationsanalyse, herunder:
  • Vurdering af virksomhedens optimeringspotentiale baseret på nøgletal og resultatindikatorer inden for intern organisering, styring og produktportefølje
  • Økonomiske beslutninger baseret på forståelse og analyse af forretningens indtjeningspotentiale
  • Operationelle forretningsbeslutninger, baseret på forståelse om kunder, konkurrenter og omverden

  selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til databaseret analyse af en virksomheds interne og eksterne forhold

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til forretningsforståelse, herunder vurdering og anvendelse af data

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætningerne for indstilling til eksamen gælder for både Delprøve 1 og Delprøve 2 - semesterprojektet.

  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 1-2 obligatoriske afleveringer på forløbet.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er to delprøver på semesteret, som vægtes med hhv. 30 pct. og 70 pct., og prøverne er med intern censur.

  • Begge delprøver skal bestås.
  • Der gives en samlet karakter for semesteret.
  • Hvis en delprøve ikke er bestået, bliver den studerende indkaldt til reeksamen.

  Delprøvernes tidsmæssige placering oplyses på KEA's læringsplatform ved semesterets start. Alle prøver afvikles i KEAs eksamenssystem.


  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Delprøve 1:
  Delprøven er en skriftlig gruppeopgave. Delprøven udprøver, om læringsmålene i forløbet på semesteret er opfyldt, og fokuserer primært på læringsmålene inden for kategorierne viden og færdigheder.

  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Delprøven er en skriftlig gruppeopgave med et individuelt mundtligt forsvar. Delprøven udprøver læringsmålene inden for kategorierne viden, færdigheder og kompetencer for alle semesterets fagelementer.

  Udgangspunktet for den mundtlige del af delprøven er et afleveret skriftligt materiale, og der gives en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige del.
  Formkrav
  Delprøve 1:
  Den skriftlige opgave må ikke overstige 10 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale.
  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.

  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Den skriftlige opgave må ikke overstige 20 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.
  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Den mundtlige prøve består af:
  • Gruppepræsentation af nøgleindsigter: 15 minutter
  • En efterfølgende, individuel eksamination: 20 minutter/gruppemedlem
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter/gruppemedlem
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Delprøve 1:
  Karaktergivning er en vurdering af det skriftlige materiale

  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.

  Den samlede karakter på semesteret er det vægtede gennemsnit af delprøve 1 og delprøve 2-semesterprojektet.

  Den samlede karakter afrundes til nærmeste karakter på 7-trinsskalaen efter aritmetisk afrundingsmetode, der kan dog ikke rundes op til en bestået karakter. Karakteren er det vægtede gennemsnit af:

  • Karakteren for delprøve 1 (30 pct.).
  • Karakteren for delprøve 2 - semesterprojektet (70 pct.).
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grundlæggende økonomi- og forretningsforståelse modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.