Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektstyring

2023/2024
Engelsk titel
Project Management
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141203
Fag- /modulansvarlig
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med styring af projekter i en virksomhed med særligt fokus på grundlæggende discipliner inden for projektstyring: Behovsafdækning, projektafklaring, kravspecifikation, risikohåndtering, interessenthåndtering og kommunikation. Fagelementet introducerer til projektstyring ud fra et både teoretisk og praktisk perspektiv, herunder ansvar og de forskellige roller i en projektorganisation

  Viden

  Den studerende:
  Har udviklingsbaseret viden om grundlæggende discipliner inden for projektstyring, herunder:
  • Behovsafdækning
  • Projektafklaring og kravspecifikation
  • Interessenthåndtering
  • Risikohåndtering
  • Projektstyringsmodeller
  • Kommunikation i projektsammenhæng
  • Roller og ansvar

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for projektstyringsmodeller og kan reflektere over struktur og anvendelse af projekter i en organisatorisk sammenhæng

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  anvende metoder og redskaber inden for grundlæggende discipliner inden for projektstyring og mestre projektstyring i en organisatorisk kontekst

  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for projektstyring

  formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger vedrørende
  • projektgrundlag
  • projektrisici
  • projektstatus
  til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at organisere og styre et projekt

  selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til de forskellige roller i en projektorganisation

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder praksis for styring af projekter i en organisatorisk sammenhæng.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætningerne for indstilling til eksamen gælder for både Delprøve 1 og Delprøve 2 - semesterprojektet.

  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 1-2 obligatoriske afleveringer på forløbet.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er to delprøver på semesteret, som vægtes med hhv. 30 pct. og 70 pct., og prøverne er med intern censur.

  • Begge delprøver skal bestås.
  • Der gives en samlet karakter for semesteret.
  • Hvis en delprøve ikke er bestået, bliver den studerende indkaldt til reeksamen.

  Delprøvernes tidsmæssige placering oplyses på KEA's læringsplatform ved semesterets start. Alle prøver afvikles i KEAs eksamenssystem.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Delprøve 1:
  Den skriftlige opgave må ikke overstige 10 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale.
  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.

  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Den skriftlige opgave må ikke overstige 20 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.
  Krav til det skriftlige materiale uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.

  Eventuelle rapport formalia vil fremgå af opgaveoplægget, herunder antallet af gruppemedlemmer der dog typisk er mellem to og syv.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Den mundtlige prøve består af:
  • Gruppepræsentation af nøgleindsigter: 15 minutter
  • En efterfølgende, individuel eksamination: 20 minutter/gruppemedlem
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter/gruppemedlem
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Delprøve 1:
  Karaktergivning er en vurdering af det skriftlige materiale

  Delprøve 2 - semesterprojektet:
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.

  Den samlede karakter på semesteret er det vægtede gennemsnit af delprøve 1 og delprøve 2-semesterprojektet.

  Den samlede karakter afrundes til nærmeste karakter på 7-trinsskalaen efter aritmetisk afrundingsmetode, der kan dog ikke rundes op til en bestået karakter. Karakteren er det vægtede gennemsnit af:

  • Karakteren for delprøve 1 (30 pct.).
  • Karakteren for delprøve 2 - semesterprojektet (70 pct.).
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektstyring modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.