Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital transformation og ledelse

2023/2024
Engelsk titel
Digital Transformation and Management
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141402
Fag- /modulansvarlig
Thomas Nørup
Marie Louise Brixtofte
 • Formål og læringsmål

  Digital transformation og ledelse har fokus på håndtering af forandringer i virksomheder. Mange virksomheder implementerer nye IT-systemer eller digitaliserer deres forretning. Derfor er der fokus på følgende forandringstemaer på teoretisk og praktisk plan: Forandringsledelsen, overførelse af viden, data governance og it-portefølje styring.
  Denne tilgang til digital transformation giver mulighed for etablering af IT- og forretningsstrategier med fokus på forandring.

  Viden

  Den studerende har viden om og evnen til at reflektere over:
  - projektstyring, forandringsledelse, vidensstyring, Data Governance, IT og teknologi i relation til digital transformation
  - forskellige modeller og processer i relation til digital transformation
  forskellige ledelsesmodeller og processer i relation til ledelse af organisationsændringsledelse og digital transformation
  - strategi og implementering af ændringshåndtering inden for rammerne af digital transformation
  - vigtigheden af lovgivning for udvikling af digitale transformationsløsninger
  - værdiskabelse med hensyn til at drive en digital forretning.

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  - metoder og værktøjer til analyse af problemer, teori og praksis inden for digital transformation
  - vurdering og forklaring af valg af løsninger, udviklingsprocesser, teknologi og projektstyring
  - evaluering af eksisterende organisationer og kommunikere foreslåede løsninger
  - den aktuelle praksis for håndtering af problemer i forbindelse med digital transformation
  - relevante metoder til vurdering af en virksomheds muligheder for yderligere strategisk udvikling med fokus på digital transformation
  - it-strategi i overensstemmelse med forretningsstrategien
  - metoder i relation til projektledelse og ledelse.

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  - udvikling af strategiske IT-koncepter for virksomheder, med fokus på digital transformation baseret på forretnings- og IT-analyse
  - håndtering af en digital transformation i rollen som en ændringsagent
  - hvordan relevante teoretiske begreber kan bruges i en praktisk ramme

  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, færdigheder samt kompetencer i relation til
  - inden for digital transformation og relaterede emner så som projektledelse, it-strategi, styring af det, digital konceptudvikling, ændringsledelse.

 • Undervisningsform
  Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner i klassen, gruppeopgaver og arbejde med tværfaglige case-projekter
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 4-7 obligatoriske afleveringer på semesteret.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Produktafleveringerne udarbejdes i gruppearbejde, imens reflektionsdokumentet er et individuelt arbejde.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af 3 delelementer:
  • En skriftlig produktaflevering – som består af to skriftlige produkter
  • Et reflektionsdokument
  • En mundtlig prøve

  Udgangspunktet for den mundtlige del af prøven er produktafleveringerne samt et reflektionsdokument. Der gives en samlet karakter.
  Formkrav
  • Produktafleveringer må ikke overstige 15 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.
  Krav til produktafleveringen uddybes i opgavebeskrivelsen.

  • Reflektionsdokument på højst 2 sider med fokus på nøgleindsigter fra produktafleveringer.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering.
  • Individuel præsentation af nøgleindsigter: 5 minutter.
  • Individuel eksamination: 20 minutter.
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop til brug for præsentation må medbringes.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
105
timers undervisning
169
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital transformation og ledelse modtager du 105 timers undervisning, hvilket svarer til 140 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.