Copenhagen School of Design and Technology

da

Analyse og specificering af digitale løsninger

2023/2024
Engelsk titel
Analysis and specification of digital solutions
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141403
Fag- /modulansvarlig
Janni Høyer Thoft
Helle Schade-Sørensen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet tager sit udgangspunkt i digitale udviklingsprojekter, hvor en organisation ønsker at forbedre eller anskaffe nye digitale løsninger til at understøtte et forretningsområde.
  Fagelementet beskæftiger sig med at identificere, analysere og beskrive forretnings- og brugerbehov indenfor rammerne af det digitale udviklingsprojekt. Behov analyseres, beskrives og modelleres til den nuværende situation og problematikker relateret hertil. Dette danner grundlaget for at kunne analysere, beskrive og modellere den fremtidige ønskede situation, hvori det skitseres, hvordan den nye eller forbedrede digitale løsning skal understøtte den fremtidige situationen.
  Desuden beskæftiger fagelementet sig med specificering af funktionelle krav og krav til data, herunder både organisatoriske krav og brugerkrav, som baserer sig på skellet mellem den nuværende og fremtidige situation.

  Viden

  Den studerende:

  Har udviklingsbaseret viden om it-forretningsanalyse herunder metoder og redskaber til at identificere og beskrive behov og problematikker i forretningen og hos brugerne og herudfra udlede og specificere funktionelle- og datakrav til en ny digital løsning inden for rammerne af det digitale udviklingsprojekt.

  Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for it-forretningsanalyse og kan reflektere over struktur og anvendelse af it-forretningsanalyse i en organisatorisk sammenhæng.

  Færdigheder

  Den studerende kan:

  Anvende metoder og redskaber inden for it-forretningsanalyse og mestre rollen som it-forretningsanalytiker i en organisatorisk kontekst

  Vurdere praksisnære- og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller indenfor it-forretningsanalyse

  Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger vedrørende it-forretningsanalyse til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende kan:

  Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til it-forretningsanalyse og specificering af krav i relation til et digitalt udviklingsprojekt.

  Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til at være bindeled mellem IT- og forretning, der sikrer at nye eller forbedrede digitale løsninger understøtter forretningens og brugernes behov.

  Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen herunder it-forretningsanalyse og specificering af krav.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være casebaseret med afsæt i teori. Cases kan både stilles af eksterne partnere og KEAs undervisere og studerende med afsæt i problemer og erfaringer fra praksis.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  • Forudsætning for at kunne gå til eksamen er aflevering af 4-7 obligatoriske afleveringer på semesteret.
  • Der gives mundtlig eller skriftlig feedback på det afleverede materiale.
  • Afleveringerne er eksamensforudsætninger, som skal godkendes af underviser for at den studerende kan deltage i eksamen. Såfremt den studerende ikke afleverer eller får godkendt eksamensforudsætninger, kan den studerende ikke indstilles til eksamen og mister et prøveforsøg.
  • Afleveringerne kan være et digitalt produkt, en præsentation og/eller et skriftligt materiale m.v. og kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Produktafleveringerne udarbejdes i gruppearbejde, imens reflektionsdokumentet er et individuelt arbejde.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af 3 delelementer:
  • En skriftlig produktaflevering – som består af to skriftlige produkter
  • Et reflektionsdokument
  • En mundtlig prøve

  Udgangspunktet for den mundtlige del af prøven er produktafleveringerne samt et reflektionsdokument. Der gives en samlet karakter.
  Formkrav
  • Produktafleveringer må ikke overstige 15 sider, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses og bliver ikke bedømt ved karaktergivning, men indgår som referencemateriale ved den mundtlige eksamen.
  Krav til produktafleveringen uddybes i opgavebeskrivelsen.

  • Reflektionsdokument på højst 2 sider med fokus på nøgleindsigter fra produktafleveringer.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering.
  • Individuel præsentation af nøgleindsigter: 5 minutter.
  • Individuel eksamination: 20 minutter.
  • Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes til brug for præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation og eksamination.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
65
timers undervisning
209
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Analyse og specificering af digitale løsninger modtager du 65 timers undervisning, hvilket svarer til 86 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.