Copenhagen School of Design and Technology

da

Energi og ledelse

2023/2024
Engelsk titel
Energy and Management
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161604
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
Robert Schønrock Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Dette uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden for situationsbestemt energiledelse, organisationsstrategi, økonomi og reflektion over praksis.

  Viden

  Den studerende har:
  • Viden om relevante analysemetoder, herunder kvalitativ og kvantitativ analyse, empiri, fejlmargener, usikkerheder og kildekritik.
  • Viden om metode, udbudsformer, licitationsbestemmelser og grænseværdier i forbindelse med energirigtig projektering i praksis.
  • Viden om principperne for grønne finansierings- og forretningsmodeller.
  • Viden om faktorer, som påvirker teknologiudvikling.
  • Viden om organisationsstrukturers betydning for grøn omstilling.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Dokumentere og formidle analyseresultater og metode til samarbejdspartnere og brugere, herunder grafisk fremstilling.
  • Udarbejde energiledelsesstrategi med sammenhæng til virksomhedens vision.
  • Anvende, formidle samt udfærdige relevant dokumentation og tekniske tegninger til myndigheder, samarbejdspartnere og brugere.
  • Vurdere og rådgive om mulighederne inden for ESCO (Energy Service Company), OPP (Offentligt-Private-Partnerskaber) m.fl.
  • Informere om og vurdere mulige støtteordninger og projektsystemer.
  • Anvende ISO 50001, Lean & Green, ISO 9001 m.fl. samt udvælge og begrunde relevante energiledelsessystemer.
  • Vurdere udbytte og konsekvenser ved implementering af energiledelse.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Organisere komplekse udviklingsopgaver i forbindelses med optimerings- og vedligeholdelsesprojekter.
  • Organisere og lede udviklingsorienterede projekter i forbindelse med energioptimering med anvendelse af relevant teknologi.
  • Indgå professionelt i samarbejde om udarbejdelse af bæredygtighedscertificering og bygningers energimærker.
  • Bidrage med tværfagligt overblik over energioptimeringsmuligheder, sammenhænge og konsekvenser.
  • Sikre energirigtig projektering og integrerede helhedsløsninger for bygninger, installationer og industrielle anlæg samt forestå licitation og implementering af energioptimeringer.
  • Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til energimanagement, herunder vurdere, vælge, implementere og anvende relevante, situationsbestemte energiledelsessystemer.
  • Følge den energiledelsesmæssige udvikling og vurdere udbytte og konsekvenser for institutionen eller virksomheden i forhold til udviklingsorienterede tiltag inden for metode, energiforbrug, branding, konkurrenceevne mv.
  • Inddrage relevante ledelsesmæssige teorier samt organisere opgaver inden for energimanagement i forbindelse med såvel strategiske som daglige beslutninger vedrørende udvikling og brug af komplekse energiledelsessystemer.

 • Undervisningsform
  Refleksiv praksislæring gennem teoretiske henvisninger og praksisnære øvelser.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en individuelt/gruppevist fremstillet projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projekt rapport
  Formkrav
  Projektrapporter skal opfylde følgende formkrav:
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse, Navn på uddannelse, Uddannelsesinstitution, Opgaveløser(e), Holdbetegnelse, Vejleder, Projektets titel, Virksomhed, Antal anslag og dato for aflevering
  • Eksaminand(er) skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp
  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé på dansk
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, beregning, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion
  • Perspektivering
  • Litteraturliste
  • Billagsliste
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  projektet har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og maksimum 35 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 30 normalsider og maksimum 40 normalsider.
  For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 35 normalsider og maksimum 45 normalsider.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.

  Kilder

  Citater uden kildehenvisninger opfattes som afskrift og kan føre til afvisning af projektet. I projektrapporten må der altså ikke forekomme citater uden kildehenvisninger. Projektet skal have et kildehenvisningssystem, som sikrer, at opgavelæseren til enhver tid kender – og evt. kan opsøge – kilden til udsagn, tabeller eller modeller.
  Der skal udarbejdes en udførlig litteratur- og bilagsliste. Især dokumentation for en eventuel udført fieldresearch. Samtaler og møder, der benyttes i opgaven, skal dokumenteres i form af et referat eller evt. MP3 lydfil, der vedlægges opgaven som et bilag.

  Bilag

  Der skal være en bilagsfortegnelse, hvis denne ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Bilag skal nummereres og have fortløbende sidenummerering. Kun bilag, der refereres til i teksten, skal medtages. Projektrapporten skal kunne læses i sin helhed uden opslag i bilag (bilag er uden for bedømmelse).
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Energi og ledelse modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, peer-review, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.